พัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบที่ ศูนย์ฯ 9 ตอนที่ 5 พื้นที่ขานรับ มีส่วนร่วม

 

คุณจิราพร หอมขจร หรือ พี่จิ มาเล่าต่อค่ะ ว่า "... ของเราประมาณไหน อย่างไร ที่มาทำร่วมกับงานทันตสุขภาพ ..."

ชมรมของเรา ชื่อ ชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ อยู่ที่อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร ที่มีชื่อว่า ชมรมผู้สูงวัยเพราะว่า ผู้สูงวัย ก็คือ ผู้สูงอายุ คำว่า ผู้สูงอายุ เหมือนจะแก่ พอบอกว่า ผู้สูงวัย ก็เหมือนจะหนุ่มขึ้นมา เลย ปิ๊ง ชื่อนี้ "ผู้สูงวัย" ค่ะ

ชมรมฯ เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2548

ตัวพี่จิเอง เธอบอกว่า "... ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เคยอยู่สถานีอนามัยมาก่อน ขยับมาเรื่อยๆ เป็นคนชอบลอง ย้ายมาอยู่ที่ สสอ. รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค และเขาชวนมาอยู่โรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป สุดท้ายเขาบอกว่า ไปลองท้องถิ่นบ้างไหม เป็นท้องถิ่นใหม่ ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลลานกระบือ ในปลายปี 2547 ..."

คิดๆ ... จากประสบการณ์ที่อยู่โรงพยาบาล เห็นว่าฝ่ายส่งเสริมจะมีชมรมบานชื่น เป็นชมรมผู้สูงวัยของ รพ.ลานกระบือ คิดว่า ถ้าเรามาอยู่ท้องถิ่น น่าจะทำได้ มาถึงท้องถิ่น จึงทำเป็นแผน และเป็นเทศบัญญัติของแต่ละปี ในเรื่องของการจัดตั้งชมรมฯ

เริ่มต้นทำจาก ที่คิดว่า อยู่ๆ เราจะไปตั้งชมรมฯ เลย คงไม่ได้ จะต้องมีการให้ สว. เข้ามารวมกัน และพูดคุยกันว่า เราต้องการอย่างไร ... จึงจัดการอบรม ชื่อโครงการ ขยับกาย สบายชีวี และหาแนวร่วมก็คือ วิทยากรผู้สูงวัย

โชคดี ได้นายอำเภอประเทือง เกตุอ่ำ ท่านเป็นอดีตนายอำเภอ ท่านชอบการออกกำลังกาย จึงเชิญท่านมาเป็นวิทยากร และเราได้อีกหลายๆ ท่าน ที่เป็น สว. จริงๆ มาให้ความรู้ ในการจัดอบรมครั้งนี้ด้วย

ในการอบรม วันสุดท้าย เราขอเชิญประชุม คุยกันว่า เราน่าจะทำกันไหม ที่เรามาอบรมนี้ จะได้มีการมาออกกำลังกาย และมีความสนุกสนานอย่างนี้ ... สว. เห็นด้วย จึงมีการนัดหมายทำกิจกรรม สุดท้ายก็ได้เป็น ทุกวันอังคาร และสถานที่ ขณะนั้น เราอบรมที่วัดแก้วสุทธิฉาย และมีการจัดทำ ระเบียบ ข้อบังคับของผู้สูงวัย และหาวิทยากรในการออกกำลังกายที่เป็นหลัก โดยดูจาก ผู้มีแววเป็นแกนนำออกกำลังกาย ได้ อสม. ที่ชอบออกกำลังกายเป็นแกนนำ ทุกวันอังคาร และเธอก็ต้องร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ ผู้สูงอายุด้วย ทุกวันอังคาร

ชมรมฯ สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2548 และประธานสาขาฯ ขณะนั้น คือ ท่านประธาน นายอำเภอประเทือง เกตุอ่ำ นั่นเอง

กิจกรรมของชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลลานกระบือ ในทุกวันอังคาร จะมี

 • เช้ามาถึง จะมารวมกัน เดี๋ยวนี้ เพิ่มเติมในเรื่องของทันตสุขภาพ
 • พบปะสังสรรค์ คุยกันเรียบร้อย ท่านนายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ แจ้งข่าวให้ชมรมได้รับทราบ เช่น เรื่องการเลือกตั้ง โรคระบาด หรืออื่นๆ
 • มีไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
 • มีการออกกำลังกาย เช่น อบอุ่นร่างกาย รำไทยประยุกต์ ใช้ท่ารำของไทยๆ มาประยุกต์ รำไม้พลองป้าบุญมี ยางยืด แอโรบิค คลายกล้ามเนื้อ
 • เดี๋ยวนี้มีแถม เรื่อง รำกลองยาว

เมื่อชมรมเข้มแข็ง ก็จะมีผู้มาศึกษาดูงาน ทำให้ชมรมคึกคักมาก

กิจกรรมอื่นๆ ของชมรมฯ

 • เทศบาลมีการให้ความรู้ผู้สูงวัย - ทุกปีมีการตั้งงบประมาณให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ นำความรู้ไปช่วยเหลือตัวเอง และดูแลคนในครอบครัวได้
 • มีการศึกษาดูงาน เพื่อ ลปรร. ได้ดูได้เห็นสิ่งใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการไหว้พระ ทำบุญ ทำให้สุขภาพจิตดี รวมทั้งเชิญพระที่ดังๆ มาเทศน์ ให้ฟังในวันที่อบรม
 • มีการออกกำลังกายในวันอบรม เชิญวิทยากรที่หลากหลาย มาให้ความรู้ในกิจกรรมออกกำลังกาย
 • มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงวัยทุกปี เช่น โดยใช้บริการของโรงพยาบาล หรือทำโครงการเราตรวจสุขภาพของเทศบาลเอง โดยตรวจเบาหวาน ความดัน วัดรอบเอว
 • ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดกำแพงเพชร ในงาน นบพระเล่นเพลง แสดงเรื่องอาหารลานกระบือ อาหารท้องถิ่น เป็นข้าวแดกงา และยำหยวก แสดงประเพณีวัฒนธรรมกันวันสงกรานต์ ของอำเภอลานกระบือ

ผู้สูงวัย เป็นวัยที่มีศักยภาพเยอะ เพราะว่าเขาอยู่จนอายุขนาดนี้แล้ว เขามีประสบการณ์มากกว่าเรา

 • ร่วมรณรงค์ กิจกรรมวันเอดส์โลก
 • ร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์
 • คณะกลองยาวของชมรมผู้สูงวัยฯ
  ... ที่มาของกลองยาวที่เข้มแข็ง คือ จากที่ ปตท.สผ. เห็นชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง มาสอบถามว่า มีงบประมาณสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุ ให้เลือกจะทำอะไร จึงเลือกกลองยาว น่าจะเป็นอาชีพได้ จึงติดต่อวิทยากรมาสอน ... เทศบาลจึงทำโครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้ผู้เข้าร่วมอบรมเยอะมาก จึงสอนทั้งการเล่นกลองยาว และรำกลองยาวด้วย
 • ร่วมกิจกรรม กับ ปตท.สผ. เป็นประจำ
 • ร่วมกิจกรรมกับ กศน. ในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ต้อนรับแขกที่มาเยือนเทศบาลตำบลลานกระบือ
 • ร่วมกิจกรรมกับวัดแก้วสุริยฉาย จัดทำวัตรเย็น
 • เทศบาลตำบลลานกระบือ มีงานประจำทุกปี คือ การแข่งขันกีฬาผู้สูงวัย แลกของขวัญ รางวัลปีใหม่

ปัจจุบัน ชมรมผู้สูงวัยในปัจจุบัน จากที่ใช้วัด อยู่ 3-4 ปี เป็นสถานที่พบปะของชมรมฯ เทศบาลก็ได้สร้างอาคารใหญ่ เป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้มีชมรมผู้สูงวัยฯ อยู่ด้านล่าง มีห้องศูนย์บริการ เป็นห้องตรวจสุขภาพ โดย อสม. มาร่วมทำกิจกรรมด้วย และการออกกำลังกาย จะทำที่บริเวณห้องโถงด้านหลัง

รอบบริเวณของศูนย์ฯ จะมีสวนสมุนไพร โดยมีใครคิดว่ามีสมุนไพรอะไรดี ก็เอามาปลูกไว้ และแจ้งให้ทราบกันว่า ต้นนี้รักษาอะไรได้ แต่เราต้องไปหาข้อมูลด้วยว่า จริงหรือไม่ ถ้าจริงก็มาปลูก ให้เขาดูว่า ต้นอะไร และที่บ้านมีไหม ถ้ามีท่านก็สามารถนำไปใช้ได้ และมีการทำเรื่องของการเดินกะลา

ปี 2553 ทำเรื่องทันตฯ นำร่อง ร่วมกับเทศบาลลานกระบือ ได้รับคัดเลือกนำร่องในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) พร้อมกันไปด้วย จึงมาร่วมกันทำ

ปี 2554 มีการทำให้เกิดการเก็บแปรงสีฟันให้เป็นระบบ โดยแรกๆ เห็นที่โรงเรียน จึงคิดว่า จะทำกล่องเหมือนเด็กนักเรียน ปรึกษาน้องๆ จึงได้ไอเดีย ซื้อกล่องสำเร็จมาติดด้วยกาวสองหน้า ใช้ได้เลย และเวลาใช้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันดู ให้มีการหยิบอย่างถูกต้องด้วย

รวมเรื่อง พัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบที่ ศูนย์ฯ 9

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

459578

เขียน

10 Sep 2011 @ 09:20
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 22:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก