ได้มีโอกาสไปฟังผู้เชี่ยวชาญไต้หวันบรรยายเรื่องข้าวของโลก แต่ที่น่าสนใจกลับเป็นเรื่องการทำการตลาดของสินค้าข้าวของไต้หวันที่เน้นจุดขายไปที่การเล่าเรื่องที่มาของเมล็ดข้าวสารในถุง เขาเล่าเรื่องเริ่มตั้งแต่ความสวยงามของภูมิประเทศ ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่ช่วยกันทำนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าทางจิตใจอ่านแล้วทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะซื้อ  แนวทางการตลาดแบบนี้ญี่ปุ่นเป็นต้นตำรับในสินค้าOTOP ซึ่งไม่ได้เน้นแต่ตัวสินค้าแต่เน้นการนำเสนอคุณค่าแห่งตัวตน/ชุมชน วัฒนธรรม ผ่านการเล่าเรื่อง  เพราะเขาเชื่อว่าคนทุกคน ชุมชนทุกชุมชน มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของตนเองที่คนอื่นอยากรู้ทั้งนั้น