QAกับงานประจำ : วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชฯ ด้วย KM

บอย สหเวช

 วันนี้ (22 ส.ค. 49) ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชฯ ด้วย KM  เริ่มตอนเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ของคณะฯ ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ได้มอบหมายให้ผมจัดโต๊ะเป็นวงไว้ 7 วง โดยให้ผู้ที่เข้ามาร่วม เลือกได้ ว่าต้องการอยู่วงไหน

   หลังจากเลยเวลาไปเล็กน้อย ท่านคณบดีได้ให้ปรับการจัดสถานที่ใหม่ (ทำ DAR ไปเลย ) เนื่องมีหลายคนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้  เริ่มด้วยการฉาย CD เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ให้ทุกคนได้มองเห็นแนวทางการพัฒนาของประเทศก่อน
                                                

                                                                                        
ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)  

  โต๊ะที่จัดเป็นวง 7 วง ไว้ยุบเหลือ 2 วง และบังเอิญที่ 2 วงเป็นวงของคณาจารย์ส่วนใหญ่ 1 วง มีเจ้าหน้าที่ในวงบางเล็กน้อย และที่เหลืออีก 1 วงเป็นวงของเจ้าหน้าที่ มีอาจารย์เพียงท่านเดียว

                                            บรรยากาศการล้อมวงคุยกัน     ผมอยู่ในวงของเจ้าหน้าที่ ท่านคณบดีได้สังเกตการณ์ทุกวง และได้เข้ามาที่วง ท่านได้สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองมากขึ้น ทำให้หลายคนได้พูดอย่างสบาย ไม่ยึดติดกับกรอบมากนัก ท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการขอบอร์ดสำหรับเขียน ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารช่วยนำบอร์ดมาให้ ท่านคณบดีทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตเอง ช่วยเขียนบันทึกในบอร์ดให้ในตอนต้น หลังจากนั้นผมรับหน้าที่เป็นคุณลิขิตแทน


      หลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันแล้ว ก็ได้ยุบวงที่ล้อมคุยกัน ให้เหลือเพียง 1 วง โดยให้ตัวแทนแต่ละวงเป็นผู้ถ่ายทอด

     วงแรกมีอาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง เป็นผู้ถ่ายทอด ได้ข้อมูลที่คณะนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้ <p>      ด้านงานวิจัย</p><ul>

 • กำหนดให้ผู้ประสานงานวิจัยคณะอำนวยความสะดวกด้านการยื่นขอสิทธิบัตรแก่งานวิจัยในลักษณะที่เป็นนวัตกรรม
 • สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ผ่านเกณฑ์ สกอ.
 • สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการใช้ e-journal และจัดซื้อลิขสิทธิ์วารสารต่างประเทศ
 • กำหนดอัตราสนับสนุนการตีพิมพ์ /เผยแพร่ผลงานวิจัยใต่งประเทศ
 • สร้างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่าง ๆ ของนักวิจัยที่ได้รับทุน
 • จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องของการนำผลงานวิจัย (วิจัยสถาบัน) ไปตีพิมพ์เผยแพร่
 • </ul><p>      ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p><ul><li>ส่งเสริมให้นิสิตเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละวิชาชีพ</li></ul><p>      ด้านบริหาร</p><ul>

 • มาตรการประหยัดกระดาษ , น้ำมัน , วัสดุสำนักงาน อาจกำหนดเป็นโควต้า
 • ควรจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • </ul><p>      วงที่ 2 มี ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร เป็นตัวแทนของวงนำเสนอ ให้คณะไปพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้</p><p>     ด้านบริหาร</p><ul>

 •  มีรางวัลเกียรติบัตร สำหรับการปฏิบัติงานดีที่ปฏิบัติได้ (ไม่ต้องเป็นเงินก็ได้)
 •  มีรางวัลสำหรับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 •  เอื้อเวลาและสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในทุกงาน (K-sharing) เดือนละ 1 ครั้ง
 • ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือให้มีที่เก็บเสียง (จัดให้มีห้องที่เก็บเอกสาร)
 •  มีการประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่คลอบคลุมทุกด้าน (ทบทวนความเสี่ยงแต่ละงาน)
 • </ul><p>        ด้านวิชาการ</p><ul>

 •  แจ้งเกณฑ์ของก.พ.ให้นิสิตทราบในงานปัจฉิมนิเทศ
 •  สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 •  ศึกษาเจตคติก่อนและหลังของนิสิต
 •  ส่งเสริมให้ภาควิชาทุกกภาคเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะของนิสิต
 • </ul><p>      หลังจากนั้นมีการทำ AAR เนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้พักเที่ยงเลยไม่ได้พูดครบทุกคน มีท่านคณบดีทำหน้าที่เป็นคุณฟา โดยเริ่มจากคนที่พูดน้อยที่สุด คือคุณสุพรรษา  ได้ความในใจของแต่ละคนดังนี้ครับ</p><p>                                                   </p><div style="text-align: center">

  บรรยากาศการทำ AAR </div><ul>

 • ได้รู้ว่ามาตรการ ยุทธศาสตร์ของคณะต้องทำอะไรบ้าง
 • ได้ความรู้จากพี่ ๆ
 • ได้มีส่วนร่วมคิด
 • เป็นส่วนหนึ่งในการทำแผน
 • สิ่งสำคัญคือ การกล้าแสดงความคิดเห็น
 • กระตุกความคิดไม่ให้หลงทาง
 • การคุยกันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน
 • ดีค่ะ
 • วันนี้ได้สิ่งที่พัฒนาคณะรู้สึกดี
 • ได้เกินคาด
 • เพิ่งเข้ามาตอนบ่าย รู้สึกว่าได้เกินคาด
 • อยากให้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามากกว่านี้
 • ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
 • น่าจะมีบรรยากาศนี้มากขึ้น ปล่อย ๆ
 • มีเวลาให้มากขึ้น
 • ได้รับทราบยุทธศาสตร์
 • ได้พูดมากกว่าที่คิด
 • พยายามตั้งใจให้ตามแผนที่เสนอ
 • อยากให้เปลี่ยนเวลาเป็นวันเสาร์ อาทิตย์
 • หลังจากนี้จะกลับไปทำเล่มแผนให้เสร็จ
 • ภายภาคหน้าสายสนับสนุนควรทำวิจัยสถาบันทุกคน
 • อยากจะให้งานวิจัยจัดอบรม สัมมนา


  ท่านคณบดีกล่าวปิดท้ายให้กำลังใจกับทุกคน ท่านบอกว่าไม่ได้หวังมาก วันนี้ได้เกินกว่าที่หวัง ไม่มีอะไรน้อยกว่าที่คาดหวัง ถึงแม้จะไม่ได้ครบทุกคน แต่บุคลากรที่มาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะครับ (ท่านได้หยิบยกคำพูดของศ.นพ.ประเวศ วะสี มาพูดเป็นกำลังใจกับทุกคน) 


                                                                               บอย สหเวช
 • </ul><p></p><p> </p>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

  คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์#พันธกิจ#เป้าประสงค์#qaกับงานประจำ#กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์#ดัชนีที่1-1-50

  หมายเลขบันทึก: 45780, เขียน: 22 Aug 2006 @ 14:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (3)

  ดูบรรยากาศการจัดทำแผนแล้ว น่าสนใจมากเลยค่ะ มีบุคลากรทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วม อยากทราบองค์ประกอบของคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนค่ะ ว่าประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานไหนบ้างค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  คุณบอยคะ  กรุณาเพิ่ม tag คำว่า ดัชนีที่1-1-50   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์  ให้ด้วยค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านคณบดี

  • เพิ่ม Tag เรียบร้อยแล้วครับ