กำหนดการ (ล่าสุด) “KM ผู้นำนิสิต มน.”

 

กำหนดการ “KM ผู้นำนิสิต มน.”
KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ 18  - อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2549
ณ  ม.แม่โจ้   จ.เชียงใหม่
****************************************************************

        วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549

        11.00 – 16.00 น. ออกเดินทางทางจาก ม.นเรศวร ไปยัง ม.แม่โจ้  จ.เชียงใหม่

        16.00 – 20.00 น. พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกับทีม งานนวัตกรรมนิสิต

        วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549

        08.30 – 10.00 น. ประชุมเตรียมการ (BAR)

        11.00 – 12.00 น. เข้าร่วมให้กำลังใจนิสิต มน. ในการตัดสิน รางวัลในงานนวัตกรรมนิสิตภาคเหนือ

        12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

        13.00 – 13.15 น. พิธีเปิด  โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย นเรศวร

        13.15 – 14.00 น. เกริ่นนำกระบวนการ โดย  ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

        14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

        14.30 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) “ความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

        16.30 – 17.30 น. กิจกรรมกลุ่ม

        18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

        วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

        08.30 – 10.30 น. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอ

        -     เรื่องเล่าเร้าพลังที่เป็น Best practice  (กลุ่มละประมาณ 5 นาที)

        -    “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่าเรื่องความสำเร็จทุกเรื่อง (กลุ่มละประมาณ 5 นาที)  (ทดเวลากลุ่มละ 5 นาที)

        10.30– 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง

        11.00 – 12.30 น. ระดมสมองเพื่อจัดการกับ “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่มเป็น “แก่นความรู้ (Core competence)”

        12.30– 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

        13.30– 14.00 น. นำเสนอ “แก่นความรู้ (Core competence) : การเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร”   (2 กลุ่มใหญ่  กลุ่มละประมาณ 15 นาที) 

        14.00 – 14.45 น. สรุปเรื่อง  “ความรู้ KM พื้นฐานและการประยุกต์ใช้” 

        14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  (ในห้องประชุม)

        15.00 – 15.45 น.  แนะนำและสาธิตการใช้ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution โดย  คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  ม.นเรศวร

        15.45 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วม Workshop เขียน AAR (After Action Review)

        16.00 – 16.30 น. AAR / ปิดการประชุม

        16.30 – 22.00 น. เดินทางกลับ จ.พิษณุโลกโดยสวัสดิภาพ

******************************

         หมายเหตุ : 

              1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์จริง

              2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านควรหาโอกาสศึกษาความรู้เรื่อง KM ด้วยตนเองก่อนการเข้าร่วมสัมมนาจาก

                            -  KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 135. เครือข่าย KM เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ (เอกสารแนบท้าย)  หรือที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/45013

                            -  “วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”  (เอกสารแนบท้าย) 
หรือที่ 
http://gotoknow.org/blog/thaikm/35021    

                            -  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  หน้า 138 – 148 (เอกสารแนบท้าย)

                             -  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับมือใหม่หัดขับ”  เขียนโดย  ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด หน้า 20 - 26 (เอกสารแนบท้าย)

                             -  blog ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution www.Gotoknow.org

                             -  หนังสือ “การจัดการความรู้  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข”  เขียนโดย  ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

              3.  ทีมวิทยากรกระบวนการ

                   1.  ผศ.ดร.วิบูลย์     วัฒนาธร    วิทยากรหลัก
                   2.  น.ส. เจนจิต        รังคะอุไร   วิทยากรประจำกลุ่ม
                   3.  น.ส. รัตน์ทวี       อ่อนดีกุล             "
                   4. น.ส. พัชรา          จินาพันธุ์              "
                   5. น.ส.วันเพ็ญ         ตันจันทร์กูล        " 
                   6.  นางพนารัตน์      น้อยด้วง             "
                   7.  นางสุภาพร         เรืองจันทร์          "
                   8.  น.ส.จิตตีย์พร      ตันติกูล              "
                   9.  น.ส.สิริกาญจน์   ยอดบุรี                "
                  10.น.ส.วิภา              เพิ่มผลนิรันดร์    "

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#สภานิสิต#ผู้นำนิสิต

หมายเลขบันทึก: 45584, เขียน: 21 Aug 2006 @ 11:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)