การจัดเวทีประชมคมชาวบ้าน หรือการทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านสามารถทำกิจกรรมเวที ได้ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งสามารถที่จะนำภาคีเครือข่ายเข้าไปร่วมการจัดเวทีเช่น กศน.พัฒนาชุมชน,ธกศ.ปกครอง เป็นต้น เพื่อทีจะได้ประสานงาน ความช่วยเหลือในหน่วยงานในระดับใดระดับหนึ่ง ตามความสามารถและจำเป็น

การทำเวทีชาวบ้านสามารถทำได้ 6 เวที ประกอบด้วย

เวทีที่ 1 เป็นการเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันกับชาวบ้าน เป็นการรับรองข้อมูลหรือแผนชุมชนที่ได้ทำเป็นเล่ม

เวทีที่ 2 เป็นการเรียนรู้ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้จัดในเวทีที่ 1

เวทีที่ 3 เป็นการหาสาเหตุของปัญหาสภาพปัญหาของหมู่บ้าน และการแก้ไขปัญหาสนทนาแบบคุยร่วมกัน ในการแกไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับครอบครัว ปัญหาระดับชุมชนและปัญหาระดับประเทศหรือระดับชาติ

เวทีที่ 4 เป็นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในเวทีที่ 3 มาวิเคราะห์หาสาเหตุและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะสอดรับการแก้ปัญหาต่อไป

เวทีที่ 5 เป็นหารทำแผนชุมชนหรือแผนชีวิตของชุมชนเองโดยการกำหนดแผนชีวิตที่สามารถทำได้ของชุมชนเอง

เวทีที่ 6 เป็นการปฏิบัติตามแผนชุมชนที่ได้ทำไว้ และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาแก้ป้ญหาให้ต่อไป