การนิเทศ

การเรียน
การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความสำคัญงานหนึ่งของการจัดและการบริหารการศึกษา การนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งของการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน ของการศึกษา การนิเทศจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนิเทศแก่ผู้รับ การนิเทศได้ทราบโดยละเอียด การนิเทศมีความหมายกว้างขวางและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวคิด ความรู้ และ ประสบการณ์ของแต่ละคน การนิเทศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Supervision จากความหมายตาม รูปศัพท์ก็คือ การให้ความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง ตามรูปศัพท์จากพจนานุกรมหมายถึง การชี้แจง การแสดง การจำแนก และจากการศึกษาคำจำกัดความของนักการศึกษาหลายท่านพอสรุปได้ว่าการนิเทศ เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศจัดเป็นศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู้ และคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์ เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน เพื่อปรับทัศนคติแนวคิดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวลากับคนสองคนความเห็น (0)