aungor
นางสาว บุญศิริ ศิริสวัสดิ์

บทที่ 3.การนำค่าพิกัด XY มาสร้างข้อมูล Point และ Polygon


สารสนเทศภูมิศาสตร์

การนำค่าพิกัด XY มาสร้างข้อมูล Point และ Polygon ด้วยโปรแกรม ArcGIS 9.2
          ค่าพิกัดแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จุดตำแหน่งท่อน้ำเสีย  จุดอาคารประเภท ก.  จุดที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม หรือจุดที่ตั้งกระชังปลา เป็นต้น   ซึ่งค่าพิกัดจุดต่าง ๆ เหล่านี้อาจได้มาโดยการจับค่าพิกัดด้วยเครื่อง GPS หรืออ่านค่าพิกัดจากแผนที่ สามารถนำมาสร้างชั้นข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรม ArcGIS ได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
กรณีการสร้างชั้นข้อมูลที่เป็นจุด (Point)
        สำหรับการสร้างชั้นข้อมูลในลักษณะที่เป็นจุด เช่น จุดที่ตั้งสมาชิกจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น  สามารถดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
•พิมพ์ค่าพิกัดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดพิกัดนั้น ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  ตัวอย่างดังภาพ
•เสร็จแล้วทำการบันทึกข้อมูล  โดยคลิกที่  File < Save As
 - เลือก Directory ที่ต้องการบันทึกข้อมูล
 - ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล
 - เลือกชนิดข้อมูลเป็น (.xls) 
 - เสร็จแล้วคลิก Save
•เปิดโปรแกรม ArcGIS ขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > Programs > ArcGIS > ArcMap
•คลิกที่ เมนู Tool > Add XY Data   
•คลิก        เพื่อเลือกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ข้างต้น  (ภาพหมายเลข 1)  คลิกเลือกแล้วคลิก Add  (ภาพหมายเลข 2 ) ให้เลือก Sheet1$  (ภาพหมายเลข 3)  แล้วคลิก Add    
•ที่ช่อง X Field และ Y Field  เลือกพิกัดตะวันออก (X) และพิกัดเหนือ (Y) ตามภาพ
•คลิกที่ Edit  > Select > Projected Coordinate Systems  >  UTM > Wgs 1984   เพื่อเลือกระบบอ้างอิงพิกัดทางแผนที่ ในที่นี้เลือกเป็นระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N   เสร็จแล้วคลิก Add >  OK  > OK
•จะได้จุดพิกัดต่าง ๆ ดังภาพ
•ทำการ Export Data  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ  Shape File
•คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก   Data > Export Data
•คลิกที่        เพื่อเลือก Directory  ที่ต้องการบันทึกข้อมูลไว้  พร้อมทั้งตั้งชื่อชั้นข้อมูล  เสร็จแล้วคลิก  Save > OK
•จะปรากฏหน้าต่างถามว่า “ต้องการเพิ่มข้อมูลที่ได้ Export ไปแล้วเข้าสู่ชั้นข้อมูลในแผนที่หรือไม่”    ตอบ  Yes
•จะปรากฏชั้นข้อมูลที่เป็น  Shape File  และข้อมูลในรูปตาราง (Attributes)  ดังภาพ   เป็นอันเสร็จสิ้น
กรณีการสร้างชั้นข้อมูลที่เป็นรูปปิดหลายเหลี่ยม (Polygon)
•เปิดโปรแกรม Notepad  โดยคลิกที่ Start > Programs > Accessories > Notepad
•พิมพ์ ค่าพิกัด X และค่าพิกัด Y ตามแบบตัวอย่างดังภาพ   โดยเว้นวรรค 1 ตัวอักษร  โดยจุดพิกัดดังกล่าวต้องเรียงลำดับกันแบบวนตามเข็มนาฬิกา
          ตัวอย่างกรณีการสร้างรูปปิดหลายเหลี่ยม (Polygon) ทีละหลายๆแปลง
•เสร็จแล้วทำการบันทึกโดยคลิกที่ File > Save as
 - เลือก Directory ที่ต้องการบันทึก 
 - ที่ file name พิมพ์ชื่อที่ต้องการบันทึก
 - ที่ Save as type เลือก Text Documents (*.txt)
 - เสร็จแล้วคลิก Save
•เปิดโปรแกรม ArcGIS ขึ้นมา โดยคลิกที่ Start > Programs > ArcGIS > ArcMap
•ที่หน้าต่างโปรแกรม  ArcMAP คลิกที่  Arc Toolbox เลือกที่  Sample > Data Management > Features  แล้วดับเบิ้ลคลิกที่  Create Features From text File
          จากหน้าต่าง Create Features From Text File
 - Input Text File : เลือกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ (.txt)
 - Input Decimal Separator : ให้ใส่จุดทศนิยมลงไป 1 จุด (.)
 - Output Feature Class : ตั้งชื่อ Polygon ผลลัพธ์ที่ได้
 - Output Feature Class Spatial Reference : ใส่ระบบอ้างอิงพิกัดเดียวกันกับที่มาของข้อมูล
•เสร็จแล้วคลิก OK  จะได้รูปแปลงดังภาพ
การสร้างฟิลด์และคำนวณค่าในฟิลด์
         หลังจากที่ได้นำค่าพิกัด XY มาสร้างเป็น Polygon เรียบร้อยแล้ว เราสามารถจัดการกับตารางข้อมูลได้ เช่น การสร้างฟิลด์และการคำนวณค่าในฟิลด์   บวก ลบ คูณ หาร การคำนวณค่าพื้นที่หน่วยเป็นไร่จากฟิลด์ area ที่มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยนำค่าในฟิลด์ area มาหารด้วย 1,600 ซึ่งมีวิธีการดังนี้
•เปิดโปรแกรม ArcMap แล้วนำเข้าข้อมูล polygon ที่ต้องการ
•คลิกขวาที่ชั้นข้อมูล  เลือก Open Attribute Table
•จากนั้นคลิกที่  Options  เลือก Add Field เพื่อเพิ่มฟิลด์ใหม่ที่ชื่อ area เพื่อใช้เก็บค่าพื้นที่  มีหน่วยเป็นตารางเมตร
 - ที่ Name ตั้งชื่อฟิลด์ เป็น area
 - ที่ Type  เลือกเป็น Double 
 - เสร็จแล้วคลิก OK
•จะปรากฏฟิลด์ที่สร้างใหม่ชื่อ area  เพิ่มขึ้นมา 1 คอลัมน์  คลิกขวาที่ฟิลด์ area เลือก Calculate Geometry  เพื่อทำการหาเนื้อที่
 - ที่ Units : เลือกเป็น  Square Meters [sq m]
 - เสร็จแล้วคลิก OK จะได้ค่าพื้นที่ของรูปแปลง  โดยมีหน่วยเป็นตารางเมตรตามที่ได้ตั้งค่าไว้
•หลังจากได้เนื้อที่เป็นตารางเมตรแล้ว  (จากฟิลด์ area)  ให้สร้างฟิลด์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มฟิลด์ใหม่ที่ชื่อ area_rai  สำหรับเก็บค่าพื้นที่มีหน่วยเป็นไร่  โดยคลิกที่  Options  เลือก Add Field
 - ที่ Name ตั้งชื่อฟิลด์ เป็น Area_rai
 - ที่ Type  เลือกเป็น Double 
 - เสร็จแล้วคลิก OK
•คลิกขวาที่ฟิลด์ Area_rai เลือก  Field Calculator
•เนื่องจากต้องการคำนวณค่าในฟิลด์ area ที่มีหน่วยเป็นตารางเมตร
 - ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ area เพื่อให้ฟิลด์ area มาปรากฏในช่องว่างของ Field Calculator
 - คลิกที่เครื่องหมาย     เพื่อหารค่าในฟิลด์ [area]  ด้วย 1600  โดย
 - พิมพ์ 1600 ลงไป
 - เสร็จแล้วคลิก OK จะปรากฏค่าพื้นที่ในฟิลด์ Area_rai ซึ่งมีหน่วยเป็นไร่ตามต้องการ

หมายเหตุ : เนื่องจากเอกสารอบรมต่าง ๆ จะมีรูปประกอบด้วย แต่เนื่องจากไม่สามารถนำเข้ารูป หรือ เพิ่มไฟล์ข้อมูลให้ดาวน์โหลดได้ค่ะ (ได้ทำLink ไว้ให้แล้วค่ะ)

Link :  http://www.learn.reo14.go.th/data/ssp14-sakda-aon/Point%20and%20Polygon.pdf

หมายเลขบันทึก: 450964เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2011 16:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 00:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะเป็นประโยชน์ ต่อวิจัยของพวกหนูมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี