• เมื่อวาน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ เช้าเมื่อมาทำงาน ได้ไปเปิดรหัสเซฟแทนหัวหน้าหน่วยการเงินซึ่งลาป่วยกระทันหัน ในฐานะหัวหน้างานคลังพัสดุ
 • แล้วเดินไปที่ห้องประชุมเนตรเฉลียวฯ ชั้น ๔ อาคาร ๙๐ พรรหา สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและแนวทางปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินไว้แล้วเมื่อ พ.ศ ๒๕๔๕ ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนการนำเสนอเรื่องเด่นของคณะต่างๆ รับฟังการให้คำแนะนำที่ดีๆจากท่านคณะกรรมการฯ
 • ช่วงเที่ยง เดินกลับมาที่คณะฯเพราะนัดคนในงานคลังพัสดุ ให้มาทานข้าวร่วมกัน เพื่อ KM งานคลังพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์
 • ครั้งนี้ ได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนรู้จากการอ่านในบล็อก โดยให้ทุกคนเขียนชื่อ สกุล ตำแหน่ง และวันเดือนปีเกิด แล้ว รวมใส่ลงไปในแก้วใบโต บอกกับทุกคนว่าเราได้วางตำแหน่งต่างๆไว้ในแก้วแล้ว เราทุกคนเท่ากัน คุยกันเพื่อแลกความรู้กันและกันเหมือนเพื่อนคุยกัน
 • หลังจากนั้น เราเลือกประธาน สรุปได้น้องหญิง เป็นประธาน แล้วเริ่มเล่าเรื่องความภูมิใจ และประทับใจ
 • สรุปสุดท้าย เราได้เทคนิคการบริการอย่างไรให้คนชอบ อาทิเช่น มีเรื่องเล่าว่า
 • เมื่อมาทำงานครั้งแรก ประทับใจคนในหน่วยที่ได้พาตนไปรู้จักที่สำหรับถ่ายเอกสารที่ห้องสมุด ชั้น ๕
 • มีเรื่องเล่าถึงความชอบที่ได้ให้บริการแก่คนในคณะฯ ด้วยไมตรีที่ดี แสดงถึงการทำงานด้วยใจ
 • การรีบทำงานให้ผู้มาเบิกและยืมของในหน่วยพัสดุโดยลัดขั้นตอนให้บ้างแล้วมาทำเอกสารให้ถูกต้องตามภายหลังเพื่อให้ผู้มาเบิกของได้รับของอย่างรวดเร็ว
 • การได้รับไปรษณีบัตรชื่นชมการประสานงานที่ดี
 • การได้รับความรู้ด้านอื่นๆเพิ่มจากการมาทำงานที่คณะฯ
 • การให้ความเป็นเพื่อนในยามทุกข์ใจ การให้ความเป็นมิตรที่ดี
 • ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง เท่าที่ประเมินด้วยตนเองพบว่าได้รับกระแสพลังดีๆเกิดขึ้น จึงคิดเหมาเอาเองว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดี
 • บ่าย ได้รับคำบอกกล่าวจากท่านอาจารย์หมอบุ๋มว่าพรุ่งนี้ กรรมการจาก สมศ. อาจจะเข้ามาเยี่ยมชมคณะฯ ให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้ก่อน
 • จึงให้คุณจู๋จี๋แจ้งให้ทุกหน่วยรับทราบ
 • และติดต่อประสานงานเรื่องที่จะพบกันเพื่อทานข้าวเที่ยงเพื่อเลี้ยงส่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ที่จะเกษียณกันยายน ๔๙ นี้ ตกลงได้ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ครัวริมน้ำ ขอเรียนเชิญเลขานุการคณะฯผู้อำนวยการกองทุกท่านนะคะ