จากแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี "สามเหลี่ยมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน" ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน อบต. และคณะพยาบาลศาสตร์ คือ โรงพยาบาลชุมชน ร่วมมือกับอบต.และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยอบต. คัดเลือกคนจากชุมชนส่งไปเรียน โดยมีโรงพยาบาลเป็นพี่เล้ยง ซึ่งหวังว่าพยาบาลชุมชนที่เรียนจบมาจะช่วยดูแลปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนแบบ "ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ" วันนี้ 16 สค.49 ได้เริ่มต้นจากการประสานกับภาคีโรงพยาบาลชุมชนท่าศาลา ซึ่งได้รับความในใจจากผู้อำนวยการเป็นอย่างดี ดังนั้นวงสนทนา เพื่อการ ลปรร จึงเกิดขึ้นประกอบหัวหน้าฝ่านการพยาบาล ฝ่ายส่งเสริม แพทย์ และอาจารย์ ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า พยาบาลไม่สามารถอยู้ทำงานใน PCUได้นาน การคัดเลือกนักศึกษาจากชุมชนโดยตรงและกลับมาทำงานที่บ้าน ในชุมชนของตนเองน่าจะเป็นทางออกที่ดีได้ นอกจากนั้นการให้สถานีอนามัยเข้ามาร่วมตั้งแต่แรก ก็น่าจะทำให้สัมพันธภาพของหมออนามัยเดิมกับพยาบาลชุมชนเหล่านี้ แน่นแฟ้น เปรียบเหมือนเครือญาติ โรงพยาบาลชุมชนจะเป็นผู้เสนออบต.ที่มีความพร้อม และร่วมกันเลือก PCU เพื่อเข้ามาเป็นเครือข่าย สำหรับในปีนี้เป้าหมายของการผลิตพยาบาลชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนั้น เป้าหมายของเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนต่อไปที่ต้องไปพูดคุย คือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลทุ่งสง โดยหวังว่าจะมี อบต.ที่สามารถเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีอย่างน้อย 10 แห่ง แล้วจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะคะ