thecityedu
ดร. ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

แนะนำชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด


ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือของเครือข่ายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

    ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือของเครือข่ายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด ๘๐ โรงเรียน จังหวัดละ ๑ โรงเรียน ยกเว้นพิจิตรมี ๒ โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร ๔ โรงเรียน

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
----------------------------------------------

            สืบเนื่องจากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้จัดให้มีผุ้ประสานงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้มีการจัดตั้งชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ของชมรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชั่วคราว ดังนี้

            คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย

 

1. นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
2. นายบุญสม มองศรีพราย
3. นายชาญวิทย์ อัมพาผล
4. นายสมชาย พุทธโกสัย
5. นางจิตรลดา เปรื่องวิชาธร
6. นายสมเชาว์ แก้ววงษา
7. นายสุกิจ อุดมสิน
8. นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
9. นางมนัสยา รัตนพันธุ์
10. นางอภิชฌา แจ้งใจเย็น
11. นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
12. นางพรรณทิวา เกิดชา
13. นางทรงพร สุทธิธรรม
14. นายสมสุข สุขรินทร์
15. นางนิตยา แฟงสวัสดิ์
16. นายณรังสรรค์ หอมจันทร์
17. นายสำเร็จ รามางกูร
18. นายปองภพ ภูจอมจิตร
19. นางถนอมศรี ศรีนุเคราะห์
20. นายโกมินทร์ ทัพซ้าย
21. นางเกศกัญญา ทองผ่อง
22. นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร
23. นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ
24. นางขวัญใจ เจริญสุข
25. นายวีระ เอกเจริญ
26. นางกนกรัตนา นันทมนตรี
27. นายดฤนพล คำแก้ว
28. นายทวี ชัยแก้ว
29. นายเริงชัย นุชพานิช
30. นายประพันธ์ สุขย้อย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
นายทะเบียน
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
วิชาการ
สวัสดิการ
เลขานุการ
กรรมการ (ภาคเหนือ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ภาคกลาง)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ภาคตะวันออก)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ภาคใต้)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทำหน้าที่ตามข้อบังคับของชมรมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับต่อไป
            ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2553
                        (ลงชื่อ)
                                           (นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ)
         ประธานชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับ 
ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย 
ตามมติที่ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ให้มีการจัดตั้งชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการของผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดข้อบังคับชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ดังนี้
หมวดที่ 1
ข้อบังคับทั่วไป 
ข้อ 1 ชื่อชมรม "ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย"
ชื่อภาษาอังกฤษ "Thailand's Association of Elementary School Deputy Directors"
ข้อ 2 สถานที่ตั้งของชมรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก เลขที่ ข1 380/1 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1396 โทรสาร 0-3731-4926
ข้อ 3 ตราของชมรม ให้ใช้ตราดังนี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำชมรมฯ
ข้อ 4 คำบัญญัติความในข้อบังคับ
ชมรม หมายถึง ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัด
สมาชิก หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในประเทศไทย
ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมพิจารณาเลือกเป็นที่ปรึกษา
ข้อ 5 ข้อบังคับชมรมนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ 
ข้อ 6 ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผยแพร่ข่าวสารด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
2) เพื่อดำเนินกิจกรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความก้าวหน้าในความก้าวหน้าในวิชาชีพของสมาชิก
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนสวัสดิภาพของสมาชิก
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ 3
สมาชิก 
ข้อ 7 สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภท คือ
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย ที่ได้สมัครและชำระค่าบำรุงตามชมรมกำหนดแล้ว
2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชมรมหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งเกษียณอายุราชการ ซึ่งคณะกรรมการชมรมมีมติเห็นชอบเชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
ข้อ 8 การเข้าเป็นสมาชิกชมรม
1) สมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยตนเองและต้องชำระเงินค่าบำรุงตามจำนวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการชมรมกำหนด
2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ชมรมจะเชิญให้เป็นสมาชิกโดยไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง
ข้อ 9 การขาดจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังนี้
1) ตาย
2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรมและมีผลเมืองคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้ลาออก
3) จงใจฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของชมรมหรือแสดงตนเป็นปรปักษ์ ไม่ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกับชมรมไม่ว่าด้วยประการใด
4) ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีแก่ชมรมและที่ประชุมใหญ่มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ออก
5) ไม่ชำระค่าบำรุงตามข้อ 8  1)
6) วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
7) พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด กรณีสมาชิกสามัญ
ข้อ 10 เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง ให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการ
ข้อ 11 อำนาจหน้าที่ของสมาชิก
1) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดของชมรม รวมทั้งสิทธิอื่นๆ เท่าเทียมกัน
2) สมาชิกมีสิทธิเสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งโดยมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่ประชุมใหญ่
3) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจกรรมของชมรม
4) สมาชิกสามารถขอตรวจสอบการดำเนินงานของชมรมได้โดยการทำหนังสือยื่นต่อประธานชมรม
5) มีสิทธิจะเสนอแนะแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่จะเกิดประโยชน์แก่ชมรม
6) มีสิทธิที่จะรับทราบ สอบถามถึงผลการบริหารงาน ฐานะการเงินหรือทรัพย์สินของชมรมได้
7) มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคตามมติ ระเบียบ ข้อบังคับของชมรม
8) เสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดต่อชมรมหรือคณะกรรมการบริหาร และเข้าประชุมตามที่ชมรมกำหนด
หมวดที่ 4
การบริหารงานของชมรม 
ข้อ 12 ให้มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารชมรมไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 30 คน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) ประธานกรรมการ                                 1 คน
2) รองประธานกรรมการ                           4 คน
3) นายทะเบียน                                       1 คน
4) เหรัญญิก                                            1 คน
5) เลขานุการ                                          1 คน
6) ประชาสัมพันธ์                                     1 คน
7) ปฏิคม                                                1 คน
8) วิชาการ                                             1 คน
9) สวัสดิการ                                           1 คน
10) กรรมการ                                          5 - 18 คน (ตามคณะกรรมการกำหนด)
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และให้มีการเลือกตั้งในวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เว้นแต่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ ภายในสี่สิบห้าวัน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลือเท่านั้น
            หากตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ยกเว้นกรณีเพราะเหตุอันเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกันเองภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของประธานผู้นั้นจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้รองประธานคนที่ 1 ดำรงตำแหน่งแทน โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลือเท่านั้น
ข้อ 14 การประชุม การประชุมมี 3 ลักษณะ
1) การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธานชมรมเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ
2) การประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 1 ครั้ง ในการประชุมตามข้อ 1 และข้อ 2 ทุกครั้ง ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
3) การประชุมวิสามัญ อาจมีขึ้นได้โดยคณะกรรมการบริหารพิจารณาควรให้มีขึ้นหรือสมาชิกสามัญเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือขอต่อคณะกรรมการให้จัดมีขึ้น
ข้อ 15 หน้าที่ประธานชมรม
1) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2) มีหน้าที่ควบคุมกิจการของชมรมและเป็นผู้แทนของชมรมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ของชมรม
4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของชมรม
ข้อ 16 หน้าที่รองประธานชมรม
1) ปฏิบัติหน้าที่ประธานในกรณีที่ประธานไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยให้รองประธานคนที่ 1 หรือคนถัดไปทำหน้าที่ประธาน
2) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการในฐานะที่ประธานจะมอบหมายให้เป็นครั้งคราว
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ข้อ 17 หน้าที่ของคณะกรรมการชมรม
1) เป็นตัวแทนของสมาชิกชมรมทั้งหมด
2) รับผิดชอบในการบริหารงานของชมรม
3) นำความคิดเห็นของสมาชิกแสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
4) หาวิธีส่งเสริมชมรมให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ
5) ประสานงานกับสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
6) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – จ่ายของชมรม
7) จัดระเบียบวาระการประชุม
8) เสนอรายงานประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ข้อ 18 เลขานุการชมรม มีหน้าที่ดังนี้
1) ดูแลจัดเก็บเอกสารและจดรายงานการประชุม
2) จัดการรับส่ง หนังสือ เอกสาร ตลอดจนการโต้ตอบบุคคลภายนอก
3) จัดหาและเชิญวิทยากรมาประชุมในเชิงวิชาการสมาชิกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือตามคำเสนอแนะของชมรม
4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและชมรม
5) ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาเรื่องจัดสถานที่ประชุม รวมทั้งดูแลให้ความสะดวกอื่นๆ
6) ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ตามที่ประธานชมรมจะมอบหมายให้
ข้อ 19 เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
1) รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกราย เก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบ
2) รายงานสถานการณ์เงินของชมรม และประกาศให้สมาชิกทราบในคราวประชุม
3) ทำบัญชีงบดุลประจำปี
4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 20 คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประธานสามารถแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตามสาขาอาชีพต่างๆ ไว้เป็นที่ปรึกษาและให้คำชี้แนะ อันเป็นประโยชน์แก่ชมรม เพื่อให้ชมรมมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปได้
หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน 
ข้อ 21 การเงินและทรัพย์สินของชมรมทั้งหมด ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งเงินและทรัพย์สินรายได้มาจาก
1) ค่าบำรุงสมาชิก สมาชิกต้องชำระเงินค่าบำรุงประจำปี เป็นรายปีๆ ละ 100 บาท ตลอดชีพ 500 บาท
2) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานหารายได้
3) เงินบริจาค
4) รายได้อื่นๆ
การใช้จ่ายของชมรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการเบิกจ่ายหรือให้ป็นไปตามแผนงานของชมรมทุกครั้ง โดยให้ประธานกรรมการ เหรัญญิกและกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอีก 1 คน รวม 3 คน ร่วมลงลายมือชื่อผู้เบิกเงิน สำหรับเงินสดของชมรม ให้นำฝากสถาบันการเงินที่มั่นคงในนามของชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ให้เหรัญญิกของชมรมจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีรับจ่ายและจัดทำบัญชีงบดุลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ข้อ 22 ให้มีผู้ตรวจบัญชี โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เสนอชื่อแต่งตั้งจากสมาชิกซึ่งมิใช่คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ทำการตรวจบัญชีของชมรมปีละครั้ง หรือตามที่สมาชิกชมรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอให้มีการตรวจบัญชี และคณะกรรมการบริหารต่องให้ความร่วมมือจัดเอกสารหรือให้ข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องการ
หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและการยุบเลิกชมรม 
ข้อ 23 ข้อบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดดยมติของการประชุมใหญ่สามัญปีจำปีเท่านั้น และจะต้องมีมติให้แก้ไขด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกที่ร่วมประชุม
ข้อ 24 การยุบเลิกชมรม จะยุบเลิกได้โดยถือปฏิบัติตามแนวข้อ 16 เมื่อต้องยุบเลิกแล้วทรัพย์สินของชมรมให้บริจาคทรัพย์สินแก่หน้วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานการกุศล ตามที่มติที่ประชุมเห็นชอบ
บทเฉาะกาล 
ข้อ 25 ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการชมรมประเมินการดำเนินงานตามข้อบังคับนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ข้อ 26 ให้ประธานชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553
                        (ลงชื่อ)
                                           (นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ)
         ประธานชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์บลอก http://taesdd.blogspot.com/
ที่มา : http://taesdd.blogspot.com/
หมายเลขบันทึก: 448880เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2011 16:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 08:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

=ชื่นชมยินดีกับบล๊อกชมรมรองฯอบ.ปท

=ดีใจที่ยังมีท่านรองฯช่วย ปชส.ชมรมรองฯ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี