วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 อบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับ ม.4 จำนวน 150 คน อบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช