29 มิ.ย.54...ฝึกสอน

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 คาบ
จุดประสงค์การเรียนรู้คือ นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมหาความคำตอบจากบัตรคำ นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก่อน จากนั้นครูมีบัตรคำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาความคำตอบของบัตรคำโดยแต่ละกลุ่มแข่งขันกันหาคำตอบของบัตรคำดังกล่าว พบว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาค้นคว้าหาความรู้และคำตอบของบัตรคำดังกล่าว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งแวดล้อมและนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมดังกล่าว
ปัญหาที่พบ –
แนวทางในการแก้ไข –
ผลจากการดำเนินการแก้ไข –

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 
คาบที่ 5 เวลา 13.00 – 13.50 น.
จุดประสงค์การเรียนรู้คือ นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมหาความคำตอบจากบัตรคำ นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก่อน จากนั้นครูมีบัตรคำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาความคำตอบของบัตรคำโดยแต่ละกลุ่มแข่งขันกันหาคำตอบของบัตรคำดังกล่าว พบว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาค้นคว้าหาความรู้และคำตอบของบัตรคำดังกล่าว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งแวดล้อมและนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมดังกล่าว
ปัญหาที่พบ –
แนวทางในการแก้ไข –
ผลจากการดำเนินการแก้ไข –

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
คาบที่ 7 เวลา 14.20 – 15.30 น.
จุดประสงค์การเรียนรู้คือ นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมได้ โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมหาความคำตอบจากบัตรคำ นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก่อน จากนั้นครูมีบัตรคำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาความคำตอบของบัตรคำโดยแต่ละกลุ่มแข่งขันกันหาคำตอบของบัตรคำดังกล่าว พบว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากนักเรียนแต่ละคนช่วยกันหาค้นคว้าหาความรู้และคำตอบของบัตรคำดังกล่าว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งแวดล้อมและนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมดังกล่าว
ปัญหาที่พบ –
แนวทางในการแก้ไข –
ผลจากการดำเนินการแก้ไข –

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันในการฝึกสอนของ "นางสาวพร ปู่แขก" ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔”ความเห็น (0)