Health Information Management

Nicha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Health Information Management

จุดประสงค์

1. เพื่อบอกสถานะด้านสุขภาพ อาหารการกิน ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการใช้เครื่องมือ

2. เพื่อวางแผนการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน เช่น ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นควรจะเพิ่มบริการเพื่อป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน

3. เพื่อเป็นการควบคุม กำจัด ปัฯญหาด้านสุขภาพ โดยใช้วิธีการสำรวจแล้วนำไปสู่วิธีการป้องกัน

แหล่งข้อมูลสุขภาพ เพื่อจะได้ข้อมูลต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. Personal = จำนวนบุคคลากรภายในสถานประกอบการเพียงพอ

2. Material = มีเครื่องมือในการสำรวจ

3. Supply = มีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ

4. Social & Env. = มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ปัญหาที่พบภายในองค์กร

- บุคคลากรที่ไม่เพียงพอ

- งบประมาณไม่เพียงพอ

- เครื่องมือและเครื่องใช้ไม่เพียงพอ

- ปัญหาอื่นๆ

ตัวอย่างการหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

การสำรวจเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ ในกระบวนการสำรวจจะต้องมี

1. วัตถุประสงค์  ว่าต้องการสำรวจอะไรเพื่อหาอะไร

2. กิจกรรม  กระบวนการทำงาน

3. ทีมงาน  แบ่งงานเป็นสัดส่วน

4. การประสานงาน  เื่พื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

5. ความรักและน้ำใจ  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Health Systems Managementความเห็น (0)