คำกล่าวรายงาน

แพรภัทร
ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน จากคู่มือวิทยากร โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  พระวิทยากรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ

               

กระผม/ดิฉันตัวแทนในนามพระวิทยากร คณะครู-อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา โรงเรียน...... มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มาเป็นประธานเปิดเข้าค่ายอบรมโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม           ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้

กระผม/ดิฉัน ขอกล่าวถวายรายงาน ถึงการจัดโครงการนี้มีนักเรียนระดับชั้น....... เข้ารับการอบรม จำนวน....... คน มีคณะครูอาจารย์....... ท่าน และมีพระวิทยากร ให้การอบรม ระหว่างวันที่........ เดือน....... พ.ศ. .... ระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน โดยให้นักเรียนมาพักอยู่และเข้ารับการอบรมตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้สนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเน้นในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากวุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช.  สำนักพระพุทธสาสนาแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด คณะครู – อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งสถานศึกษาของโรงเรียน ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีตลอดมา

                ในโอกาสนี้ กระผม/ดิฉัน ในนามตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทเป็นลำดับต่อไป

                ขอกราบเรียนเชิญครับ/ค่ะ

                                                                                                                                                                              

 

ตัวอย่าง  คำกล่าวรายงาน แบบที่  ๒

 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า เรียนท่านประธานที่เคารพ

                ข้าพเจ้าในนามคณะครู อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา และ..................................โรงเรียน.............................................................................. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายอบรมโครงการอิ่มบุญฯ  ณ วัด......................................................... ของโรงเรียนในวันนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการอิ่มบุญฯ พอสังเขปดังนี้

                วุฒิสภา........ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมและการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ได้จัดทำโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ........................................ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ..........................................

                การอบรมเข้าค่ายจริยธรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน...... คน และคณะครู อาจารย์ จำนวน ........ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                ๒. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา

                ๓. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน

                ๔. เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม

โครงการเข้าค่ายจริยธรรม ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช.  สำนักพระพุทธสาสนาแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

กิจกรรมที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่

ตอนที่ ๑ วิถีชีวิต วิถีพุทธ

ตอนที่ ๒ จุดประกายบันเทิงธรรม

ตอนที่ ๓ พุทธธรรมวิชาการ

ตอนที่ ๔ บริหารจิตเจริญปัญญา

                พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมชิงดี บันเทิงธรรม ธรรมะสัญจร กฎแห่งกรรม เยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม หัวใจพระพุทธศาสนา ศิลปะธรรมสัญจร จิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนวาระกตัญญู ขยายความดีสู่วิถีโรงเรียน อธิษฐานจิตสู่ชีวิตใหม่ กตเวทิตาคุณ สวดมนต์ ทำสมาธิภาวนา และกิจกรรมนันทนาการ เพลง เกมสอดแทรกคุณธรรม อันเป็นการประยุกต์คำสอนให้อยู่ในกิจกรรมนันทนาการ เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการอบรม

                บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกอบรมค่ายธรรมทายาท ขอกราบเรียนเชิญ...ครับผม / ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คู่มือวิทยากรคุณธรรม

คำสำคัญ (Tags)#คำกล่าวรายงาน

หมายเลขบันทึก: 447215, เขียน: 04 Jul 2011 @ 10:41 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

jj
IP: xxx.29.185.19
เขียนเมื่อ 

lสวดยอด