ตัวอย่างงานวิจัย

อรจรัส
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตัวอย่างงานวิจัย

          นริศ ศรีทองอ่อน 2551: การสร้างเว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์

รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ฉลองชัยสุรวัฒนบูรณ์,104 หน้า

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อเว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชากร คือ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษานักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มาขอใช้บริการและเข้ามาสืบค้น ข้อมูลเว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลาการในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษานักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบออนไลน์

         สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เนื้อที่มีการจัดตามลำดับอย่างชัดเจนและถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ความชัดเจนของภาพกับเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปภาพและคำอธิบายเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบและสร้างเว็บเพจฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวอักษรกับสีพื้นหลัง อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจ ด้านเนื้อหามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เนื้อหาแบ่งหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน ด้านการออกแบบมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ภาพที่ใช้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ ด้านการเข้ารับชมสื่อมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความง่ายในการเข้ารับชมสื่อ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษากับอรจรัสความเห็น (0)