“Team Work บริหารทรัพย์สิน”

การทำงานเป็นทีม คือการทำงานร่วมกันของสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กัน

“Team Work บริหารทรัพย์สิน”

            วันนี้ 14 ส.ค. 49 มีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนาการทำงานเป็นทีมร่วมกับสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อุทยานผาแต้ม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนเข้าร่วมประชุมเวลาประมาณ ตีห้ากว่าๆ ได้มีโอกาสไปนั่งเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าผาชนะได ภายไต้บรรยากาศฝนปรอยนิดๆ นับว่าเป็นบรรยากาศที่หาดูยากมาก เพราะมีที่อุบลฯ ที่นี่ที่เดียว          

            “การทำงานเป็นทีม คือ ? ........” หลังกินข้าวต้มร้อนๆ เวลา 08.30 น. เสียงนกหวีดเป่าเป็นสัญญาณยาวๆ นั่นหมายความว่าถึงเวลาาแล้ว จึงเข้าร่วมประชุมสัมมนากับสมาชิกของสำนักฯ กว่า 30 ชีวิต วิทยากรจึงเริ่มต้นคำถามกับผู้เข้าประชุมว่าการทำงานเป็นทีม คืออะไร จึงได้มีสมาชิกให้ความเห็นที่หลากหลาย สุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่า        “ การทำงานร่วมกันของสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยที่สมาชิกทุกคนนั้น จะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่เป็นเป้าหมายเดียวกันว่าจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน และจะต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน”

           “ทีมงานสำนักทรัพย์สินที่เข้มแข็ง” จากการประชุมสัมมนาสมาชิกฯ จึงมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าทีมงานเราจะเข้มแข็งหากสมาชิกทุกคนมีลักษณะของพฤติกรรรม ดังนี้

1. ลักษณะพฤติกรรมสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย

1.1 เป็นผู้ประณีประนอม ท่อยที่ท่อยอาศัย ให้อภัยกัน

1.2 สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

1.3 ผู้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

1.4 ไม่ขัดแย้งกัน

1.5 เป็นผู้เสนอความคิดเห็น และเป็นผู้ฟังที่ดี

2. พฤติกรรมการสร้างเสริม ซึ่งประกอบด้วย

2.1 เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดี

2.2 เป็นผู้แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์

2.3 สนใจและแสวงหาความรู้

2.4 มีการประสานงานที่ดี

3. ลักษณะพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย

3.1 ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและยอมรับเมื่อทำผิด

3.2 ไม่เด่นแต่ผู้เดียว ต้องเด่นเป็นทีม

 3.3 ทุกคนมีส่วนสำคัญในการทำงาน

 3.4 รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน

3.5 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณครับ

 อุทัย อันพิมพ์

14 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 44687, เขียน: 14 Aug 2006 @ 21:42 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)