บทบาทของภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ

บทบาทของภาวะผู้นำ

                    ภาวะผู้นำมีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ คือ 

        1.การกำหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ผู้นำควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้นำสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้นำต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้นำต้องมีความสามารถนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทำให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย

         2.การสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลหรือการทำให้องค์การดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่กำหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค์การควรมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว

          3.การมอบอำนาจ (Empowering) หากผู้นำมีการมอบอำนาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นำต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์การ

          4.การสร้างตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเป็นผู้นำคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้นำยังต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามรถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นำที่แท้จริงได้ หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม

            จากบทความข้างต้น ดิฉันมีความคิดเห็นดังนี้  คือ

                1. การกำหนดแนวทางหลัก  ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการกำหนดแนวทางในการทำงานงานที่เราทำก็จะไม่รู้ทิศทางว่ามันมีจุดมุ่งหมายหรือต้องดำเนินการตามเส้นทางใด  จึงจะบรรลุเป้าหมาย

                 2. การสร้างระบบการทำงานที่มีเหตุผล  ต้องมีการกำหนดระเบียบ  กฏเกณท์ข้อบังคับ  ในการทำงานร่วมกันขององค์กรนั้น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

                 3. การมอบอำนาจ  ผู้นำจะต้องรู้ว่าใครมีความรู้ความสามารถด้านใด  ก็มอบอำนาจให้ในเรื่องนั้น  เพื่อที่งานที่ออกมาจะได้เป็นงานที่ดีและมีคุณภาพ

                  4. การสร้างตัวแบบ  ในที่นี้คือผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง  ต้องมีทศพิธราชธรรม  พรหมวิหาร  4  เป็นต้น

อ้างอิง :  พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 2547: 68

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะผู้นำกับเนตรนภาความเห็น (6)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจในการค้นคว้าครับ

มาเยี่ยมชมงานและให้กำลังใจในการทำงานนะครับน้องเนตรนภา

เขียนเมื่อ 

เร็วมานะ กระแตจริง

จัดไป

มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจน้อง

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ ภาวะผู้นำ บ้างนะค่ะ