งานวิจัย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4

งานวิจัย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กิตติยา ทัศนะสกุล (2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานครพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 86.66/81.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)