• เดือนสิงหาคม 2549 ศูนย์บริการวิชาการ ได้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
  • ส่วนที่ 1ประเมินผลงานโดยผู้บังคับบัญชา 40 คะแนน
  • ส่วนที่ 2ประเมินโดยเพือนร่วมงาน หรือประเมินแบบ360องศา 20 คะแนน
  • ส่วนที่3 ประเมินโดยยึกหลักสมรรถนะ คะแนน40 คะแนน
  • รายละเอียดส่วนที่น่าสนใจคือส่วนที่2การประเมินแบบ 360องศา
  • ชึ่งค่าคะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละไม่แตกต่างกันโดยค่าสูงสุด/ตำสุดระหว่างร้อยละ 75 และ65 เป็นการประเมินที่ผู้ประเมินต้องอาศัยสารสนเทศของข้อมูลย้อนกลับจากผู้ประเมินที่หลากหลาย หรือให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน และจากล่างขึ้นบน
  • ผู้ประเมินมองกระบวนการเดียวกันคือ ทุกคนในหน่วยงานจะมีอิทธิพลชึ่งกันและกันมากกว่าผู้บริหารเพียงคนเดียว ไม่มีการฝึกอบรมผู้ประเมินก่อนทำการประเมิน ประเมินภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกควบคุมจัดกระทำ (การประเมินแบบนี้ยังไม่พบผลวิจัย) จุดอ่อนหากกลุ่มประเมินมีการฮั้วกัน อาจมีผลเสีย มากกว่าผลดี แต่ครั้งนี้สมมุติฐานว่าไม่มีการฮั้วกัน ค่าประเมินจึงไม่แตกต่างกัน
  •  ไม่มีการประเมินใดที่ได้ผลประเมินที่ยุติธรรม 100เปอร์เชนต์