การประเมินแบบ360องศา

การประเมินจากผู้ประเมินที่หลากหลาย
 • เดือนสิงหาคม 2549 ศูนย์บริการวิชาการ ได้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
 • ส่วนที่ 1ประเมินผลงานโดยผู้บังคับบัญชา 40 คะแนน
 • ส่วนที่ 2ประเมินโดยเพือนร่วมงาน หรือประเมินแบบ360องศา 20 คะแนน
 • ส่วนที่3 ประเมินโดยยึกหลักสมรรถนะ คะแนน40 คะแนน
 • รายละเอียดส่วนที่น่าสนใจคือส่วนที่2การประเมินแบบ 360องศา
 • ชึ่งค่าคะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละไม่แตกต่างกันโดยค่าสูงสุด/ตำสุดระหว่างร้อยละ 75 และ65 เป็นการประเมินที่ผู้ประเมินต้องอาศัยสารสนเทศของข้อมูลย้อนกลับจากผู้ประเมินที่หลากหลาย หรือให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน และจากล่างขึ้นบน
 • ผู้ประเมินมองกระบวนการเดียวกันคือ ทุกคนในหน่วยงานจะมีอิทธิพลชึ่งกันและกันมากกว่าผู้บริหารเพียงคนเดียว ไม่มีการฝึกอบรมผู้ประเมินก่อนทำการประเมิน ประเมินภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกควบคุมจัดกระทำ (การประเมินแบบนี้ยังไม่พบผลวิจัย) จุดอ่อนหากกลุ่มประเมินมีการฮั้วกัน อาจมีผลเสีย มากกว่าผลดี แต่ครั้งนี้สมมุติฐานว่าไม่มีการฮั้วกัน ค่าประเมินจึงไม่แตกต่างกัน
 •  ไม่มีการประเมินใดที่ได้ผลประเมินที่ยุติธรรม 100เปอร์เชนต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • เชื่อเรื่องการประเมิน
 • แต่ไม่เชื่อเรื่องเอกสารอย่างเดียว
 • ชอบการประเมินตามสภาพจริงมากกว่าครับ
 • แวะมาให้กำลังใจครับ
 • ขอบคุณครับ

 • Heartbeat
เขียนเมื่อ 

 Raise The Roof 1 เรียนท่านผู้ช่วยพิชัย

 ผมเรียนเสนอให้ท่านนำผลการประเมินแต่ละรอบมาศึกษาดู "พัฒนาการ ของการประเมิน ๓๖๐ องศา"ครับ

 ดูเรื่อง ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่เสนอแนะ ดูจุดอ่อนที่ต้องการพัฒนา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สมรรถนะที่เราร่วมกันสร้างครับ

 เป็นงานวิจัยสถาบัน

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับ ข้อเสนอแนะ ขอรับไปดำเนินการต่อครับ ชื่อเรื่อง"การวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาศูนย์บริการวิชาการ"
เขียนเมื่อ 
การประเมินเพื่อพัฒนา ดีๆ ได้วิจัยสถาบันอีกต่างหาก