การส่งวิจัย 5w 1h

วิจัยการผลิตสื่อการสอนประกอบรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1.     W – Who - ใครคือลูกค้าคุณ?

บุคลากรของชาติทุกคนควรต้องมีความรู้ความสามารถทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรับความก้าวหน้าที่กำลังจะมาถึง และที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโดยการปฏิรูปการศึกษา เน้นความสำคัญทางด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในวงการศึกษา โดยเฉพาะการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาในระดับโรงเรียนมากขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษา

2.     W – What - อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ?
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นด้วยอีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได้ยึดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลักคือ มุ่งที่การพัฒนาคน จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาเน้นหนักลงไปที่คน วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยได้กำหนดไว้ว่า พัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลก เพื่อให้นักเรียนต้องการและสื่อการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ และสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนคู่แข่ง

 

3.     W – Where - ลูกค้าคุณอยู่ที่ไหน?
นักเรียนระดับมัธยมตอนต้นทั่วประเทศและทั่วโลก

 

4.     W – When – เมื่อไรที่เค้าต้องการคุณ?

นักเรียนต้องการมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ต่อระบบสารสนเทศและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานของนักเรียนได้ ประกอบกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือ ที่จะสามารถทำเป็นระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายใน

 

5.     W – Why – ทำไมเค้าต้องมาซื้อหรือใช้บริการของคุณ?
ระบบเครือข่ายทำให้สามารถสร้างสื่อการเรียนที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ซึ่งจะเป็นสื่อที่มีความประหยัดด้านการผลิตและการเผยแพร่ โดยไม่ต้องผ่านระบบการพิมพ์ จึงควรมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากลักษณะของกระบวนวิชา เป็นลักษณะของการบรรยายโดยครูผู้สอนอยู่หน้าชั้นเรียน ซึ่งมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนวิชาดังกล่าวอยู่แล้วและสามารถใช้ได้ดีกับสื่อการสอนประเภทการนำเสนอข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากลักษณะของกระบวนวิชา เป็นลักษณะของการบรรยายโดยครูผู้สอนอยู่หน้าชั้นเรียน ซึ่งมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนวิชาดังกล่าวอยู่แล้วและสามารถใช้ได้ดีกับสื่อการสอนประเภทการนำเสนอข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต

 

6.     H – How – คุณจะเข้าถึงลูกค้าของคุณได้อย่างไร?

ให้มีการผลิตสื่อการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นฤมล ทับเพชร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 444850, เขียน: 19 Jun 2011 @ 14:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)