นโยบายการให้บริการ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็ปไซต์ GotoKnow.org (GotoKnow) การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของ GotoKnow นี้ ท่านตกลงยอมรับในกฏระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ GotoKnow ดังต่อไปนี้

 1. บริการที่ GotoKnow มีให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ลงบนเว็ปเพจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางเว็ป ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ เองเพื่อสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ และ ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต


 2. สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฏระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการบน GotoKnow


 3. สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ GotoKnow และ สคส. จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ทาง สคส. ควรได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้ แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน GotoKnow


 4. ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน GotoKnow จะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ สคส. จะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ทาง สคส. จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของสมาชิก ยกเว้นจำต้องกระทำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ สคส. (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก GotoKnow หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ GotoKnow ได้ให้ไว้


 5. สมาชิกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของข้อมูลที่สมาชิกนั้นๆได้เผยแพร่ผ่านทาง GotoKnow หากแต่เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมดำเนินการโดย สคส. หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา GotoKnow ท่านต้องยินยอมให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข รวบรวม วิเคราะห์ และตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวได้


 6. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า สคส. ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายในข้อมูลเนื้อหาที่สมาชิกบันทึกลงใน GotoKnow และเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และ สคส. ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการขู่กรรโชก ทำร้าย ด่าทอ การรุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือ การละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ สคส. จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บน GotoKnow และ สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก


 7. เมื่อบุคคลใดเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการของ GotoKnow แล้วนั้น สมาชิกนั้นๆ จะได้รับรหัสผ่าน และทะเบียนผู้ใช้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ทำการเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและทะเบียนผู้ใช้ นอกจากนี้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนผู้ใช้ของสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่า ตามความสะดวกของสมาชิก


 8. ผู้เป็นสมาชิก GotoKnow ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ GotoKnow นั้นๆ เอง สคส. ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ GotoKnow


 9. สมาชิกของ GotoKnow ต้องยอมรับในข้อตกลงที่ว่า จะไม่มีการขายต่อบริการที่มีอยู่บน GotoKnow ยกเว้นมีเอกสารอนุญาตยืนยันการกระทำการดังกล่าวจาก สคส.


 10. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่ใช้บริการ GotoKnow เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ สมาชิกจะไม่ใช้บริการของ GotoKnow เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และ สมาชิกจะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและความสนุกสนานในการใช้บริการ GotoKnow ของสมาชิกท่านอื่นๆ


 11. สคส. มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ GotoKnow โดยทันที และ สคส. จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้


 12. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง สคส. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ GotoKnow ให้ปราศจากจากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ GotoKnow การละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ GotoKnow และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก


 13. สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการภายใต้การใช้บริการของ GotoKnow เพราะเนื่องจาก GotoKnow เป็นเว็ปไซต์ที่เน้นผลประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ

 14. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สือไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในบล็อก


 15. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหา ซึ่งรวมถึงข้อความ ซอฟท์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย วีดีโอ กราฟฟิก โลโก้ ที่สคส. โฆษณาเพื่อ GotoKnow นี้ ถูกปกป้องโดยลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตร และกฎหมาย ดังนั้น สมาชิกไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือ สร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจากเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสคส. ยกเว้นส่วนที่ได้ชี้แจงไว้ว่าเป็น Open-source ได้กำหนดลิขสิทธิ์ตาม GNU General Public License (GNU/GPL)


 16. สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ GotoKnow โดยไม่แจ้งหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 17. สมาชิกที่ใช้บริการ GotoKnow จากทั้งนอกและในประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ GotoKnow กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ Support at (@) GotoKnow.org หรือ ติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (0)