การทำรูปเล่มหนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่                      

 ภาพที่ 1  แสดงวัสดุอุปกรณ์ในการทำรูปเล่มหนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ 

     

  วัสดุอุปกรณ์  

1.  กระดาษอาร์ต  22  นิ้ว×15  นิ้ว

2.  ดินสอ

3.  สีน้ำ  สีชอล์ก

4.  กระดาษการ์ดสีต่าง ๆ

5.  จานสี

6.  พู่กัน

7.  ปากกาตัดเส้นสีดำและสีแดงหัว  0.5  ม.ม.

8.  คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  น้ำหมึก

9.  กาวลาเทกซ์

10.  กระดาษชานอ้อย  22  นิ้ว×15 นิ้ว×3  มม.

11.  กรรไกร 

12.  กรรไกรซิกแซก

13.  สติ๊กเกอร์ใส  หรือพลาสติกใส

14.  ไม้บรรทัด

15.  เครื่องหนีบพลาสติก  (เครื่องซิล)

16.  เทปกาวผ้า  ขนาดกว้าง  2  นิ้ว

17.  มีดคัตเตอร์

18.  ยางลบ

 ขั้นตอนวิธีทำรูปเล่มหนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ 

ตาราง  แสดงขั้นตอนวิธีทำรูปเล่มหนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่                         

 

  

 

 

  ขั้นตอนที่  1  ใช้ดินสอและไม้บรรทัดลากเส้น วัดระยะกระดาษอาร์ตที่เตรียมไว้

  

 

 

  

 

 

ขั้นตอนที่  2  จัดตกแต่งภาพในตำแหน่งที่

                  กำหนดไว้

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  3  นำกระดาษที่พิมพ์บทกลอนหรือ คำบรรยาย  และเลขหน้าทากาว        แล้วติดประกอบรูปภาพ

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  4  นำภาพนิทานทากาวติดปะกบกับกระดาษชานอ้อยทั้งสองด้าน เพื่อให้เกิดความแข็งแรง

 

 ขั้นตอนที่  5  ใช้พลาสติกใสหุ้มหน้านิทาน

 แต่ละแผ่นแล้วใช้เครื่องซิลหนีบ พลาสติกให้ติดกับทุกด้าน

กรณีการสร้างภาพด้วยสีน้ำใช้สติ๊กเกอร์ใส  ฉาบติดภาพนิทานในแต่ละแผ่น แทนเพื่อให้เกิดความคงทน

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  6  ใช้เทปกาวผ้าสีขาวสำหรับการติดแผ่นนิทานทีละคู่  จนติดกันเป็น เล่มหนังสือและใช้เทปกาวผ้าสีม่วงติดทับสันหนังสือให้สวยงาม 

 

ผลงานที่สำเร็จ  หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ที่สวยงาม  คงทน  แข็งแรง  และมีคุณค่า  คุณประโยชน์ในวงการศึกษาสำหรับใช้เป็นสื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กต่อไป