จากการได้เข้าอบรม NTU/Thailand เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ การสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลา เมื่อมีความคิดท้อท้อยในการทำงาน หรือเมื่อทำไม่ได้อย่างตั้งใจ ให้คิดอีกครั้งว่า มาทำไม เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เราจะได้มีแรงกระตุ้นในการทำงาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ เอาใจช่วยทุก ๆ คนนะค่ะ