ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
                      แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
                      วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้ศึกษา            นายเสถียร  มนทอง

ปีที่พิมพ์           พฤศจิกายน   2553

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   และ 4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านกระทิง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4 ที่เรียนในภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา  2553  จำนวน  20  คน รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ  One – Short Case Study  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4  ชนิดได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง0.80  และค่าอำนาจจำแนกอยู่ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.59  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป โดยการหาค่า E1/E2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  และหาค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  และวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

จากการศึกษาพบว่า

           1. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.00/86.67   

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป โดยเฉลี่ยเท่ากับ  26.00  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  86.67  และ จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80 

           3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.6694  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66.94

           4.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (4.29)