การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป

ครูเสถียร มนทอง โรงเรียนบ้านกระทิง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
                      แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
                      วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้ศึกษา            นายเสถียร  มนทอง

ปีที่พิมพ์           พฤศจิกายน   2553

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   และ 4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านกระทิง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4 ที่เรียนในภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา  2553  จำนวน  20  คน รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ  One – Short Case Study  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4  ชนิดได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง0.80  และค่าอำนาจจำแนกอยู่ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.59  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป โดยการหาค่า E1/E2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  และหาค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป  และวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

จากการศึกษาพบว่า

           1. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.00/86.67   

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป โดยเฉลี่ยเท่ากับ  26.00  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  86.67  และ จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  90  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80 

           3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.6694  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66.94

           4.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวขุนหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (4.29)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้กับครูอ๊อด

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนสำเร็จรูป

หมายเลขบันทึก: 440637, เขียน: 24 May 2011 @ 11:20 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

เสถียร มนทอง
IP: xxx.49.241.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณชยันต์มาก ๆ ครับ

รุ่งนภา หลักเพชร
IP: xxx.47.216.168
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางฯ และยังสามารถเผยแพร่ศิลปวัตนธรรมท้องถิ่นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ ขอชมเชยในความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ

ปทิตตา ศิลาวรรณ
IP: xxx.26.75.43
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครู ที่สรรหากิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาให้เด็กไทยมีความรู้ และที่สำคัญเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นกำลังใจให้สำหรับพ่อพิมพ์ของชาติ....สู้ต่อไปเพื่ออนาคตของชาติค่ะ...

sarut
IP: xxx.228.49.188
เขียนเมื่อ 

ค่าความเชื่อมั่นน้อยไปครับ น่าจะประมาณ 0.80 ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นน้อยไปไม่ชัดเจนครับ ต้องพัฒนาเครื่องมือใหม่ครับก่อนส่ง

นายเสถียร มนทอง
IP: xxx.49.241.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.ศรุต เป็นอย่างสูงครับสำหรับข้อเสนอแนะดี ๆ

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจมาก
  • เคยทำงานวิจัยใกล้เคียงแบบนี้ครับ
  • เอามาฝากด้วย
  • http://www.gotoknow.org/blog/yahoo/128242
เสถียร มนทอง
IP: xxx.49.241.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านขจิต ฝอยทองมากครับ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมครับ

ตุ๊กติ๊ก
IP: xxx.172.139.210
เขียนเมื่อ 

เกินคาดเลยค่ะคุณพี่ ชอบค่่ะ ขอชมเชยในความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษานะคะ ผ่านค่ะ

วีรพันธ์
IP: xxx.93.167.26
เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่น่าทำไปเป็นแบบอย่างในการจัดประสบการณ์ของนักเรียนครับ ใช้วิธีที่ทำให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาความเป็นตัวตนของนักเรียนเองจะทำให้เขามีความรักในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้น ชื่นชมด้วยคนครับพี่

ไพฑูรย์ พละไกร
IP: xxx.93.165.172
เขียนเมื่อ 

1. ดีมาก

2. เป็นผลงานที่น่าสนใจ.เกี่ยวกับท้องถิ่น

3. ผ่านแน่นอน...ยืนยัน

ฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่นอกจากจะให้ความรู้นักเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นด้วย เพิ่มความเชื่อมั่นให้มากขึ้น ปรับอีกหน่อย...เยี่ยมมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เสถียร มนทอง
IP: xxx.49.242.78
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับท่านผอ.ฐิตารีย์ ได้ข่าวว่าคุณครูที่โรงเรียนนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้กับนักเรียนแล้วนักเรียนให้ความสนใจดี ถ้านักเรียนได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงนักเรียนจะตื่นเต้นและให้ความสนใจมากกว่านี้อีกนะครับ ผมว่าท่านผอ.ทำได้อยู่แล้วครับผม สถานที่ในท้องถิ่นของเรา นักเรียนจะได้เห็นคุณค่า ร่วมกันชื่นชม และช่วยกันอนุรักษ์ครับผม

กรวิชญ์
IP: xxx.183.246.97
เขียนเมื่อ 

เป้นงานที่ดีสามารถนำประเพณีในท้องถิ่นมาสู่การเรียนการสอนและได้เผยแพร่ด้วยนะครับ ขอให้ผ่านนะครับ

ครูหนิง
IP: xxx.206.36.4
เขียนเมื่อ 

ปู่รหัสหนิงเก่งที่ซู้ดดด ผลงาน ป.โท เหรอคะพี่อ๊อด แล้วจะขอคำแนะนำนะคะ

Kru Ningning
IP: xxx.0.200.43
เขียนเมื่อ 

พี่อ๊อดสบายดีมั้ยคะ หาอ่าน full text ได้ที่ไหนคะพี่อ๊อด .....น้องหนิง น้องรหัสพี่พรค่ะ หลานพี่อ๊อดยะโสธร เหลนพี่อ๊อดศรีสะเกษค่ะ

เสถียร มนทอง
IP: xxx.55.193.74
เขียนเมื่อ 

ไม่เคยเข้ามาอ่านเลยไม่รู้่่ว่ามีน้อง ๆ มาทัก ยังไงติดต่อพี่มานะ ที่เฟสบุ๊ค sathian monthong