กศน.ภูซาง ส่งบุคลากรร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

ฮูโต๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าใจเรากว้าง เราจะรรักคนได้ทั่วโลก

      เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กศน.อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู กศน.ตำบล/บรรณารักษ์และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาให้เป็นอาสาสมัครในการดำเนินงานสร้างชุมชนรักการอ่าน อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ชุมชน/ตำบล ซึ่งทาง กศน.ภูซาง ได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการเป็น ชุมชนตำบลป่าสัก ให้เป็นชุมชนรักการอ่าน

      โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตามมติที่ประชุมผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านขึ้น

            กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย เรื่อง

๑.จิตอาสากับงานอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

๒.การเรียนรู้ชุมชนของตนเอง

๓.การออกแบบส่งเสริมรักการอ่านในชุมชน

๔.การส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล

    

    

    

                                                   ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันระดมความคิด

    

                                                                ร่วมนำเสนอผลงาน

    

    

                                  รับใบประกาศนียบัตร จาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถุงเงินถุงทองความเห็น (0)