เรื่องเล่า โดย คุณครูอารี  โรจนเกษตร  ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแค สพท.สงขลา 3

 " ดิฉันมาสอนที่โรงเรียนบ้านแค ตั้งแต่ปี พ.ศ 2532 มองถึงความแตกต่างในเรื่องลายมือของนักเรียนจากที่เดิมกับที่โรงเรียนบ้านแค นักเรียนส่วนใหญ่ลายไม่สวยและเขียนไม่เต็มบรรทัด เขียนพยัญชนะบางตัวไม่ถูกต้องจึงได้นำประสบการณ์และวิธีการต่างๆมาใช้ เริ่มจากการฝึกเขียนพยัญชนะโดยใช้ตัวเหลี่ยม เพราะเขียนได้ง่ายและสวยงาม เนื่องจากตัวอักษรแบบดังกล่าวมีจุดพักลายมือ ทำให้นักเรียนไม่ต้องรีบร้อนในการเขียน ฝึกเขียนเป็นคำ ในมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา ฝึกเขียนตามแบบร้อยกรอง เมื่อพบพยัญชนะหรือคำที่เขียนผิดจะให้นักเรียนแก้ไขในทันที โดยครูสาธิตการเขียนเป็นแบบอย่าง แล้วให้นักเรียนเขียนตาม  จากวิธีการดังกล่าว  ทำให้นักเรียนมีลายมือที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าในการพัฒนาลายมือ

โดยสรุป  การให้ความรู้แก่นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียน ควรมีการจัดการและปรับปรุงให้ทันสมัยและมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล