บาลีสาวิกาสิกขาลัย6

กฤษณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บาลีสาวิกาสิกขาลัย5

สวัสดีค่ะนิสิตสาวิกาสิกขาลัยทุกท่าน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ได้นำแบบฝึกหัดบาลีง่ายๆ มาให้ฝึกค่ะ ขอให้มีความสุขในการทำแบบฝึกหัดนะคะ

แบบฝึกหัดภาษาบาลี

ก. จงแจกนามนามต่อไปนี้ให้เป็นรูปปฐมาวิภัตติและทุติยาวิภัตติ

ทั้งเอกวจนะและพหุวจนะ

                อมจฺจ,โอทน,ทาริกา,กญฺญา,เขตฺต,ปุปฺผ.

ข.จงแปลเป็นภาษาไทยโดยออกสำเนียงคำแปลให้ถูกต้องตามวิภัตติและวจนะนั้นๆ

                อกฺขรํ,โอทนา,ธมฺเม,ปตฺโต,กุลานิ,วานรํ,ปุคฺคเล,กญฺญํ,ปุปฺผานิ,อมจฺจา.

ค.จงแปลเป็นภาษาบาลี โดยใช้วิภัตติให้ตรงกับสำเนียง

                สู่ตระกูล,คำพูด,ซึ่งหนทาง,บุรุษ ท., ยังบุคคล.

๑.จงเปลี่ยนคำทุกคำในประโยคต่อไปนี้ให้เป็นพหุวจนะ

๑. คามมฺหา  นครํ  คจฺฉามิ.

๒.สิสฺโส  อาจริยสฺส  วิหาเร  วสติ.

๓.ทารกํ  ภาสสิ.

๔.พุทฺธํ  สรามิ.

๕.พุทฺโธ  ธมฺมํ  วทติ.

๒. จงเปลี่ยนคำทุกคำในประโยคต่อไปนี้ให้เป็นเอกวจนะ

๑. พุทฺธา  ธมฺเม  ภาสนฺติ.

๒. อาวาเสสุ  สาลาสุ   ติฏฺฐถ.

๓. ชนา   คาเมสุ   อาหาเร  ภุญฺชนฺติ.

๔. ปุญฺเญหิ   ทุกฺเขหิ   มุจฺจาม.

๕.คามานํ  ทฺวารานิ  ลิมฺปถ.

 มหาจุฬาฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตรร่วมสมัยความเห็น (5)

ขอขอบพระคุณมากครับที่ให้ความรู้ ความดี ให้พลังแห่งศรัทธา ครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านครับ สบายดีนะครับ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์แม่ชี

มาขอรับการบ้านไปทำด้วย

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมค่ะ

ตอนนี้กำลังเรียนวาจก สนุกดีค่ะ

หวังว่าท่านอาจารย์แม่ชีจะมีสุขภาพดีเสมอนะคะ

เขียนเมื่อ 

เฮอๆๆๆๆๆเห็นแบบเรียนบาลีแล้วคิดถึงเมื่อครั้งเก่าก่อนตอนที่อาตมาพยามท่องจำ คิดถึงคราใดก็มีความสุขเจริญธรรม