<เล่าสู่กันฟัง>ร่วมโครงการสมัชชาเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดขอนแก่น

นครแห่งการอ่าน

    สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสมัชชาเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่น โดยเชิญนายสมเกียรติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน นิทรรศการจากมุมส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับจังหวัดของกศน.อำเภอที่ชนะการประกวด


ว่าที่ร้อยโท โกศัลย์  ตั้งใจ  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษ "ขอนแก่นนครแห่งการอ่าน"


เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เรื่อง"ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างฝัน นครแห่งการอ่าน"
โดย
1. นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอเขาสวนกวาง
2. ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร คณะมนุษศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น
3. นางจินตนา ศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
4.นายธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์
5.นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ สโมสรโรตารี่แก่นคูน
6.พระครูสมุห์ทองล้วน ศิริจันโท วัดบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย นางสุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ นายกสโมสรนักเขียนภาคอิสาน

 

ว่าที่ร้อยโท โกศัลย์ ตั้งใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ให้สัมภาษณ์ฯ

กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
วิทยากรประจำกลุ่ม นายไพฑูรย์ งอสอน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง
และ
นางสาวนฤมล สีหาบุญจันทร์


กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างนิสัยรักการอ่าน
วิทยากรประจำกลุ่ม นายสุรนิทร์ หว่างจิตร ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี
และ
นางนงนุช เมืองวงศ์

กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการอ่าน
วิทยากรประจำกลุ่ม นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
และ
นางสาวอามรรัตน์ ศรีสร้อย

ระดมความคิด


แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิด

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์
ประธานสมัชชาเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดขอนแก่น

กศน.อำเภอพล

อาสาสมัคร กศน.อำเภอมัญจาคีรี

นางนันทนา อักษรวิทย์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองพล
กศน.อำเภอพล

นายกันตภณ ศรีชัย เจ้าหน้าที่เจ้าห้องสมุดประชาชนอำเภอพล


นางสุกัญญา คนล้ำ พนักงานราชการ กศน.อำเภอพล
สถานีความรู้ กศน.อำเภอพล(สถานีรถไฟอำเภอพล)
นางนันทนา อักษรวิทย์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองพล รับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)