ราชญีจรรยาประชาเห็น        ศุภวิยะศศิเพ็ญ
พร่างนภาเด่น                สะดุดตา
    เฉิดฉันกว่าจันทราภา        เพราะพระกระจะนยนา
ไม่ละเวลา                ณ วันใด
    ทรงงามเพียบพร้อมอุดมไพ-     ปุลยพิศะไสว
องค์พระอ่อนไท้                กรุณราษฎร์
    ยามทุกข์รุกหาประชานาถ    จะ ณ วนะชละชาติ
ห่อนจะทรงขาด                พระเมตตา
    ทรงเป็นมิ่งขวัญ            พะสะกะนิกะระพา
ชื่นภิรมยา                มนัสปรีดิ์
    หกสิบพรรษาพระทรงศรี        ปริปุรณะศุภี
ขอพระเทวี                วิโรจน์รามฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์