การใช้บลอกเสริมความรู้

4 บทที่เขียนไปหายรึเปล่าไม่รู้

บันทึกนี้จะเล่าถึงการบลอกเสริมความรู้  ขอเล่าพอสังเขปเท่าที่เวลาจะมีอยู่ ปัญหาการวิจัย คือ พบว่าในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนจัดกิจกรรมมากและหลักสูตรวิชาสังคม มีเนื้อหามาก  ผู้เรียนควรติดตามข่าวสารและคิดวิเคราะห์เป็นจึงจะเรียนได้ดี  ประกอบกับนักเรียนที่สอนเป็นนักเรียน ม.6 มีภารกิจในการเรียนมาก  ต้องเตรียมสอบบ่อยๆ  จึงไม่มีเวลา   นอกจากนี้เมื่อถามนักเรียนพบว่านักเรียนวัยนี้ชอบใช้คอมฯด้วย(สังเกตจากลูกชายก่อน กลับถึงบ้าบปุ๊บ เปิดคอมฯเลย)  คิดว่าบลอกน่าจะช่วยได้จึงเขียนบันทึกในบลอกโดยใช้ชื่อบลอกว่า รอบรู้วิชาสังคมกับครูบุญถึง  (อ้าวไม่ได้ทำเองหรือนี่  ก็ช่วยๆกันไป เข้าใจคำว่า 2 in 1 ไม๊ นั่นแหละ)  เขียนไป 15 บันทึก  ไม่มีการทดสอบก่อน  เจตนาที่ทำคือต้องการช่วยนักเรียน เมื่อหมดภาคเรียนออกข้อสอบวัดความรู้เนื้อหาที่บันทึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา  ซึ่งรวมอยู่ในแบบสอบวัดปลายภาค  อันนี้ชี้แจงว่าต้องการทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจริงๆ  แล้วข้อสอบไม่ลำเอียงหรือ  นักเรียนที่เรียนกับครูท่านอื่นล่ะไม่ได้อ่าน บลอกแล้วจะทำได้หรือ  คำตอบคือ ข้อสอบที่ออกจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชานั้นอยู่แล้ว  บลอกเป็นเพียงสื่อเสริมความรู้นอกเวลาเรียนนอกห้องเรียนเท่านั้น  นอกจากนี้ยังสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับการใช้บลอกด้วย

ผลวิจัยพบว่า  นักเรียนได้รับความรู้จากบลอก  มีความคิดเห็นที่ดีต่อบลอก  และระหว่างที่บันทึกบลอกนั้นพบอีกว่านักเรียนได้แสดงออกหลายอย่างที่คาดไม่ถึง  เช่น  ได้คิดวิเคราะห์  ได้ค้นคว้าเพิ่ม  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนจากบันทึกของเพื่อน  ได้แสดงคุณลักษณะที่ดีต่อครู  มีการห่วงใย  ขอบคุณ  เอื้ออาทร  เป็นต้น

คำถามที่ถามตัวเองว่า  แล้วจะส่งรายงานการวิจัยนี้เผยแพร่หรือ  คงไม่นิเพราะ  วิธีวิจัยยังไม่ดีพอ  ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำ  ยังต้องพัฒนาอีก  อย่างที่ท่านฤาเดช สอน  ค่อยๆปรับแก้ไป  มีปัญหาหลายอย่างที่พบ  เช่น  นักเรียนยังขาดความใฝ่รู้  ต้องบอกให้ไปศึกษาบลอก  ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเขียนบันทึกมานั้น  นักเรียนเขียนเองหรือไม่  ยังตอบไม่ได้  ครูควรวางแผนเนื้อหาการเขียนบันทึกให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาด้วย  และวางแผนการวัดผลให้รัดกุมแต่ยอมรับว่าบลอกเป็นนวัตกรรมที่ดี  เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้  ควรมีหลายวิชา

ที่เขียนมานี้เป็นเพียงการเล่าพอสังเขปเท่านั้น  อยากบอกว่าที่จริงเขียนรายงานการวิจัยเรื่องนี้ไว้ 5 บท  เขียนไปได้ 4 บท  ปรากฎว่า โปรแกรมเสีย  4 บทที่เขียนไปหายรึเปล่าก็ไม่รู้  ประกอบกับวิธีวิจัยยังไม่ดีพอจึงเปลี่ยนเป็นวิจัยหน้าเดียว เอ้ย 10 หน้าไปก่อน

งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้เล่าไว้เท่านี้ก่อนจ้า  เวลาหมดแล้ว  ถ้าไม่ลืม จะเล่าเรื่องวิจัยในชั้นเรียนโดยบังเอิญนะจ๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน rnssru2/5ความเห็น (0)