สิ่งที่ Bloggers ชาวบำราศฯต้องการพัฒนาในการใช้ Blog 1.อยากให้มีการใช้ Blog อย่างกว้างขวางในสถาบัน2.สิ่งที่ได้เกินคาดอยู่แล้ว3.การใช้ป้ายเพื่อสะดวกในการค้นหา4.การรวบรวมความรู้และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจ รู้สึก และคนอื่นอ่านเข้าใจ5.ให้มีการ ลปรร.ในการเขียน Blog เช่นกาใส่รูป การใช้ตัวอักษร ทำสี ฯลฯ6. OK.แล้วนะคะ7. มีการใช้ภายในสถาบันอย่างกว้างขวาง มีการลปรร. Best Practice กัน อยากให้ทุกคนในบำราศฯ ได้ใช้ G2Kในลักษณะของ Internet