พระทรงอุดมพิทย์    วรวิชญ์วิเศษวิศาล
สาขาประวัติชาญ        อนุศาสน์ทหารนิรันดร์
    บรรดาวิชาศิลป์        พระประพิณดุรียสรรพ์
อีกอักขราบรรณ            ก็กระจ่างพะพร่างพะแพรว
    โสภาจรีย์วัตร        พระวิรัชวิศิษฎ์วิย์แก้ว
ส่องแสงวะวับแวว        สุมนัสพสกนิกร
    การุญพระล้ำค่า        ผรณาระบือกระฉ่อน
ภูผาพนาดร            ผิวะทุกข์จะรุก ณ ใด
    อาทรและร้อนอาสน์    บมิคลาดจะแก้จะไข
ทรงคิดพินิจไกล            จะขจัดสลัดมลาย
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ    อภินันท์ประชาถวาย
เชิดชูมิรู้วาย            จิรนิจสถิตมโนฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์