หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนยารักษาโรคอย่างหนึ่งที่คอยช่วยเหลือและคอยบำบัดให้กับคนที่ท้อแท้ สิ้นหวังและไม่สมหวัง  คติธรรมทางพระพุทธศาสนาคงจะทำให้บุคคลที่ท้อแท้มีกำลังใจในการอยู่โลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะทุกคนต่างก็พบความทุกข์เหมือนกัน และความทุกข์ของแต่ละบุคคลก็มีอย่างหลากหลาย ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้แยกประเภทของความทุกข์ไว้ดังต่อไปนี้

- โสกะ ได้แก่ ความเศร้าโศกเสียใจ

- ปริเทวะได้แก่ ความบ่นเพ้อรำพัน ตัดอาลัยไม่ขาด

- ทุกขะ ได้แก่ ความไม่สบายกาย ความเจ็บไข้ได้ป่วย

- โทมนัสสะ ได้แก่ ความน้อยใจ

- อุปยาสะได้แก่ ความคับใจ ข้องใจตรอมใจ

- สัมปโยคะ ได้แก่ ความประสบในสิ่งที่เกลียดที่ไม่ชอบ

- วิปปโยคะ ได้แก่ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักและสิ่งที่หวงแหน

- อลาภะ ได้แก่ ความผิดหวัง ไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือในสิ่งที่อยากได้