มรรค 8 / บัญญัติ 8 ประการ ในการปฏิรูป (ประเทศไทย)
    การปฏิรูป(ประเทศไทย) จะ ไม่ สำเร็จด้วยดี   ถ้า .....

  1.  ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนฐานราก  ไม่มีบทบาทสำคัญ และไม่เป็นแกนหลักในการปฏิรูป
  2. ทุกภาคส่วน รวมถึง ภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ  ภาครัฐ  ไม่ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาหรืออภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง
  3. ไม่ มี “เสาหลัก”  หรือ หลักการสำคัญ  หรือเป้าหมายสำคัญ    3  ประการในการปฏิรูป  ได้แก่      (1) ความดี  (คุณธรรม)  (2) ความสามารถ  (3) ความสุข (สุขภาวะ)  ที่ดีพอ มากพอ  และได้สมดุลกัน
  4. ไม่ มีการใช้ข้อมูล  ความรู้  วิจารณญาณ  ปัญญา  ที่ดีพอ ในการดำเนินการ  และหรือเสนอแนะ การปฎิรูป
  5. ไม่ มีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ  ที่ดีพอ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ  แรง  บันดาลใจ  ฯลฯ ในหมู่ประชาชนและสังคมโดยรวม  จนสามารถนำประชาชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปอย่างสมัครใจและเต็มใจ
  6. ไม่ มีการรวมตัว  ร่วมคิด ร่วมทำ ในพื้นที่ต่าง ๆ  ตามประเด็นต่าง ๆ   อย่างเป็นขบวนการ  และเป็นเครือข่ายเพื่อการปฏิรูป  ที่ดำเนินงานอย่างจริงจัง มุ่งมั่น พากเพียร อดทน เสียสละ  ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
  7. ไม่ มีการจัดการที่มีคุณภาพ  มีศิลปะ  และมีประสิทธิภาพ  ที่ดีพอ  ในทุกพื้นที่   ทุกองค์กร  ทุกเรื่อง และทุกระดับ รวมถึงระดับชาติ
  8. ไม่ มีการสนับสนุนร่วมมือเชิงนโยบายและงบประมาณ  รวมถึงการมี  นโยบาย แผนงาน โครงการ  กฏหมาย  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบัญญัติ  (ท้องถิ่น) ฯลฯ   ที่เหมาะสม  โดยสถาบันหรือองค์กรในภาครัฐ   รวมถึง  สถาบันนิติบัญญัติ  สถาบันตุลาการ  ฝ่ายบริหาร / รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี  กระทรวง/กรม/กอง หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์การมหาชน ฯลฯ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

                                 ดังนั้น..... ถ้าจะปฏิรูป(ประเทศไทย) ให้สำเร็จด้วยดี จึงต้องใช้.....

                             มรรค 8 /  บัญญัติ 8 ประการในการปฏิรูป(ประเทศไทย)”

                                    ซึ่งได้แก่การ    ตัดคำว่า “ไม่”  ออกจากทุกข้อ  ที่กล่าวข้างต้น

หมายเลขบันทึก: 433172เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2011 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ..อยากเห็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ..แต่อาจเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน และ ข้อ 3 น่าจะต้องเร่งปลูกฝังในจิตสำนึกของพวกเราทุกคนนะคะ..

.................................................................................................................

มาส่งรูปวันงานเปิดตัวหนังสือ "คุยเรื่องชีวิตธรรมดา" ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๓๙ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ค่ะ

..วันนั้น คุณไพบูลย์ ให้ข้อคิดดีๆมากมาย..น่าเสียดายที่มีข้อจำกัดด้วยระยะเวลา..ขอให้กำลังใจค่ะ..

 

ขอบคุณข้อคิดคติธรรมค่ะ โมทนาสาธุค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท