โครงการบริการวิชาการบางส่วน รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์


โครงการบริการวิชาการ ดำเนินการในสมัย รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2551-2553

ลำดับที่ 

ชื่อโครงการ 

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

วันที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ 

1.

การใช้โปรแกรม Excel ในการตัดเกรด

-

21

11 มี.ค. 51

บุคคลภายใน

4.43

2.

โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

58,150

73

25 - 27 มี.ค. 51

บุคคลภายนอก

4.40

3.

การอบรมการใช้ Refractive index  detector สำหรับเครื่อง HPLC

-

1

-

บุคคลภายใน

-

4.

โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรที่  2 โครงการความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สพฐ.-สกอ.-สสวท.  2550 - 2554

281,040

62

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 51

บุคคลภายนอก

3.82

5.

โครงการอบรมโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  หลักสูตรที่  2

โครงการความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สพฐ.-สกอ.-สสวท.  2550- 2554

134,460

31

23-27 เม.ย. 51

บุคคลภายนอก

3.82

6.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator)

6,000

52

9 ก.ค. 51

บุคคลภายในบุคคลภายนอก

4.10

7.

โครงการจัดการความรู้  เรื่อง Taking the X out of X-Rays: A 21st Century Perspective.

1,000

43

22 ส.ค. 2551

บุคคลภายในบุคคลภายนอก

3.60

8.

โครงการอบรม เรื่อง การประเมินโครงการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

54,000

38

29 ก.ย.-2 ต.ค. 51

บุคคลภายนอก

4.00

9.

โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการสอนวิชาฟิสิกส์ของครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

62,175

20

20-23 ต.ค. 51

บุคคลภายนอก

4.1

10.

โครงการจัดการความรู้  เรื่อง Seismic Surveys and  Sustainability: Phosphate and Geothermal Bodies

5,180

34

29 ต.ค. 51

บุคคลภายใน

3.6

11.

โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยของอาหารภายใต้มาตรฐาน ISO 22000

23,493

45

2 พ.ค. 51

บุคคลภายในบุคคลภายนอก

3.45

12.

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

97,000

90

4-7 ธ.ค. 51

บุคคลภายนอก

4.16

13.

โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การปลูกมอสและเฟริน์เพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ

45,500

17

21-22 ก.พ. 52

บุคคลภายในบุคคลภายนอก

3.3

14.

โครงการความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรโลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ

162,216

25

27 เม.ย.- 3 พ.ค. 52

บุคคลภายนอก

4.41

15.

โครงการความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร คณิตศาสตร์

219,780

62

27 เม.ย.- 1 พ.ค. 52

บุคคลภายนอก

3.65

16.

 

 

 

 

17.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการเรียนรู้การเก็บข้อมูลภาคสนามและการจัดจำแนกความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดิน”

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมสไลค์ชั่วคราวเนื้อเยื่อพืช”

 

16,000

 

 

 

 

18,000

7

 

 

 

 

15

6-7 สิงหาคม 2552

 

 

 

 

14 สิงหาคม 2552

บุคคลภายนอก

 

 

 

 

บุคคลภายนอก

4.82

 

 

 

 

4.60

18.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน”

16,000

8

5-6 กันยายน 2552

บุคคลภายนอก

4.54

19.

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี

15,070

37

12-13 กันยายน 2552

นักเรียนโรงเรียน

รัตนราษฎร์บำรุง

(บุคคลภายนอก)

 

3.82

20.

โครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมสำหรับส่งเสริมการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

16,000

12

23-ก.ย.-52

บุคคลภายนอก

 

21.

Iso 14001 , 9001  รุ่น 1

 

 

3 ต.ค. 52

นิสิต

 

22..

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพมหานครฯ

140,420

 

110

29-ก.ย.- 1-ต.ค 52

 

 

23.

โครงการลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อม

18,000

16

8-9 ต.ค.-52

 

 

24.

โครงการความรู้เบื้องต้นทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์

18,000

14

12-13 ต.ค.-52

 

 

25.

โครงการอบรมแคลคูลัสเบื้องต้น

18,000

7

12-14 ต.ค.-52

 

 

26.

การเพิ่มศักยภาพการสอนวิชาเคมีของครูระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์แบบจำลองโมเลกุลเคมีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโครง สร้างโมเลกุล

18,000

11

20-21 ต.ค.-52

 

 

27.

โครงการอบรมปฏิบัติการ

การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบกระดาษ และการวิเคราะห์ออกซิเจน 

18,000

8

16 ต.ค. 52

 

 

28.

โครงการครูร่วมใจลดโลกร้อน

18,000

16

21-22 ต.ค.-52

 

 

29.

โครงการอบรม ISO 14001 , 9001 เพื่อการบริหางานเบื้องต้น รุ่นที่ 2

25,000

50

14 พ.ย. 52

 

 

30.

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 

76,320

 

88

3-6 ธันวาคม 52

 

 

31.

อพวช.

 

 

3-6 ธันวาคม 52

 

 

32.

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

สำหรับ ม.ต้น

90,000

 

15-18 มีนาคม 2553

 

 

33.

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ม.4

90,200

 

16-19 มีนาคม 2553

 

 

34.

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ม.5

90,800

 

16-19 มีนาคม 2553

 

 

35.

โครงการอบรม น้ำมันหอมระเหยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา รุ่นที่ 1

 

 

36

12 มีนาคม 2553

 

 

36.

โครงการอบรม ISO 14001 , 9001 เพื่อการบริหางานเบื้องต้น รุ่นที่ 3

17,500

35

3 เมษายน 2553

บุคคลภายนอก

 

37.

โครงการพัฒนาวิชาการ  “การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ภายใต้โครงการแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 ประจำปี 2553”

 

150

3-12 พฤษภาคม 2553

บุคลากรทางการศึกษา

 

38.

โครงการอบรม น้ำมันหอมระเหยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา รุ่นที่ 2และ3

 

300,000

200

20-21 พฤษภาคม 2553

บุคคลภายนอก

 

โครงการบริการวิชาการ ดำเนินการในสมัย รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่ 

ชื่อโครงการ 

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

วันที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1

โครงการพัฒนาวิชาการ  ความเป็นเลิศค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพฯ

83,080

115

29 ก.ย.-1 ต.ค.52

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพฯ

2

การวิจัยในชั้นเรียน

15,000

15

5-6 ต.ค.53

บุคคลภายทั่วไป

3

เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมสำหรับส่งเสริมการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายโดยสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

18,000

15

5-6 ต.ค.53

บุคคลภายทั่วไป

4

ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 เพื่อการบริหารงานเบื้องต้น รุ่นที่ 1

25,000

63

3 ต.ค. 52

นิสิต

5

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์เรื่องจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เกษตรและสิ่งแวดล้อม

18,000

16

8-9 ต.ค.-52

บุคคลภายทั่วไป

6

โครงการความรู้เบื้องต้นทางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และกัมตภาพรังสี

18,000

14

12-13 ต.ค.-52

บุคคลภายทั่วไป

7

โครงการอบรมแคลคูลัสเบื้องต้น

18,000

7

12-14 ต.ค.-52

บุคคลภายทั่วไป

8

การเพิ่มศักยภาพการสอนวิชาเคมีของครูระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์แบบจำลองโมเลกุลเคมีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโครง สร้างโมเลกุล

18,000

11

20-21 ต.ค.-52

บุคคลภายทั่วไป

9

โครงการครูร่วมใจลดโลกร้อน

18,000

16

21-22 ต.ค.-52

บุคคลภายทั่วไป

10

โครงการอบรม ISO 14001 , 9001 เพื่อการบริหางานเบื้องต้น รุ่นที่ 2

25,000

50

14 พ.ย. 52

นิสิต

11

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 

76,320

 

88

3-6 ธันวาคม 52

นักเรียน ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

12

การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีแบบกระดาษ (Paper Cromatography) และการตรวคุณภาพน้ำเพื่อประเมินภาวะมลพิษ

18,000

 

5 ต.ค. 52

บุคคลภายทั่วไป

13

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

99,200

61

15-18 มี.ค.53

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

14

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

90,000

29

16-30 มี.ค.53

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

15

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

90,800

30

16-30 มี.ค.53

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

16

โครงการอบรมน้ำมันหอมระเหยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา รุ่นที่ 1

360,000

36

12 มี.ค.53

นิสิตและบุคคลทั่วไป

17

โครงการอบรม ISO 9001, 14001 เพื่อการบริการงานเบื้องต้น รุ่นที่ 3

17,500

35

3 เม.ย.53

นิสิต

18

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ภายใต้โครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 ประจำปี 2553

1,630,000

150

3-12 พ.ค.53

อาจารย์ภายใต้ สพฐ

19

โครงการอบรมน้ำมันหอมระเหยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อธุรกิจสปา ครั้งที่ 2

 

25

20 พ.ค.53

นิสิตและบุคคลทั่วไป

20

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข" STI 2 U ครั้งที่ 1

1,750,000

318

21 มิ.ย.53

บุคคลทั่วไป

21

โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธมศึกาปีที่ 4-6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

50,400

88

26 มิ.ย.53

นักเรียนมัธมศึกาปีที่ 4-6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

22

ค่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

93,600

235

31 ก.ค.-1 ส.ค.53

นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

23

อบรมเพื่อเสริมศัยกภาพความรู้ต่อยอดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับอาจารย์มัธยม (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์)

38,000

40

24 ก.ย.53

อาจารย์มัธยม (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์)

24

โครงการอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

68,400

238

11 ก.ย.53

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

   25

โครงการอบรม ISO 9001 และ 14001 เพื่อการบริหารงานเบื้องต้น รุ่นที่ 4

17,500

49

18 ก.ย.53

นิสิต

26

โครงการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพความรู้ต่อยอดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับอาจารย์มัธยม (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์)

38,000

40

24 ก.ย. 53

บุคลากรภายนอก

27

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

93,900

74

27-30 ต.ค. 53

นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

28

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

36,000

40

20,27 พ.ย. 53

นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

29

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

117,450

85

3-6 ธันวาคม 2553

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

คำสำคัญ (Tags): #บริการวิชาการ
หมายเลขบันทึก: 432196เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2011 00:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 00:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿399.00 -67.42%
฿559.00 -35.78%
฿916.00 -50.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี