เจ็ดปีผ่านไปสำหรับโครงการโรงเรียนในฝันเราหวังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่ส่งผลคุณภาพในตัวนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่สอบเรียนต่อได้เท่านั้น.....

       กลุ่มทั่วไปถูกประเมิน                2หนุมพาชมห้องปกติและถูกประเมิน

 ระยะนี้โรงเรียนรุ่น3ขอประเมินต้นแบบฯ สำหรับ"ตาสว่าง"มีนัดอีก 2วันคือ 29-30 มีค. จากบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ก็ได้รับการรับรองในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ต้องปรับปรุงและขอให้พัฒนาให้มีความ

คงทน อยากให้คิดถึงคุณภาพให้มากๆ เคยแนะนำว่าก่อนตัดสินใจขอประเมินให้อ่านจุดอ่อนแล้วแก้ไขก่อนประเมิน

              โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าเรียน

   เท่าที่ประมวลได้และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองได้แก้ไขจุดอ่อนได้แก่    1.ความสะอาดโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ผ่านสะอาดมาก ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ตลอดจนบริเวณ (ที่สุดคือบ้านระเว) 2.เปิดทุกห้องให้ประเมิน ห้องเรียนปกติน่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในห้องมีร่องรอยการใช้ มีคุณภาพดี สะท้อนความใส่ใจและการพัฒนามาตลอด(ที่สุดคือบ้านระเว) 3. มีนักเรียนจำนวนมากให้ประเมินทั้งกลุ่มเจาะจง (กลุ่มนำเสนอกิจกรรม)และกลุ่มทั่วไป (ทุกโรงเรียนดีมาก)

           

 มั่นใจ ตอบได้ไม่กลัว                           ผมบังเอิญผ่านมาเลยถูกประเมิน

4.เปิดโอกาสให้นักเรียนขยายโอกาส ได้แสดงความสามารถ ได้สะท้อนคุณภาพ (ทุกโรงเรียนได้ให้ความสำคัญแต่ความสามารถด้านComputer ยังสะท้อนน้อยไป         5.ผู้บริหารสะท้อนความมีประสิทธิภาพ(ทุกโรงเรียน)  "ประสิทธิภาพ"หมายถึง มีเป้างานเหมือนกัน มีเวลาเท่ากัน สามารถบริหารจัดการในภาวะจำกัดได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ต้องขอชื่นชม

                       ห้องน้ำสะอาดน่าใช้

 6.ทุกโรงเรียนลดการแสดงลงให้ความสำคัญเฉพาะเป็นชุมนุม /เป็นวิชาเลือก/ฝึกเป็นพื้นฐานอาชีพ พื้นฐานเรียนต่อ7.โรงเรียนแต่ละโรงมีจุดเด่น    เช่น โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร(สพม.เขต28)เด่นด้านการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการใช้ICT จะเห็นว่าทุกสาระไม่เว้นแม้แต่ศิลปะ(กรรมการให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านICT นะคะ) การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้หลักที่มีความสมบูรณ์ทั้งสภาพห้อง สื่ออุปกรณ์และการใช้ คือวิทยาศาสตร์ และมีระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่สะท้อนความต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ท้องฟ้าจำลองครับ                        ลูกเสือก็มีส่วนให้โรงเรียนผ่าน

    โรงเรียนบ้านโนนสูง(สพป.ศก.เขต2)"ตาสว่าง"ประทับใจด้านความสะอาดซึ่งมีระบบการจัดการให้นักเรียนมีส่วนร่วม สะท้อนการสร้างวินัยที่น่าชื่นชม และการดูแลนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งเสมือนมีพ่อมีแม่อยู่ใกล้ๆ โรงเรียนถือว่าปัญหาเด็กคือปัญหาของโรงเรียนเป็นธุระหมดทุกกลุ่ม จะเก่ง จะอ่อน จะพิเศษ ขอชื่นชม

                    เรารู้จักแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดี

      โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา (สพป.บร.1)ชื่นชมความกล้าของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การสงเสริมด้านนาฎศิลป์ (เป็นช่องทางที่ให้เด็กขยายโอกาสแสดงความสามารถอย่างดงาม)แหล่งเรียนรู้ที่น่าจะเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีน่าจะเป็นห้องสมุด

    โรงเรียนบ้านคำพระ(สพป.อำนาจเจริญ)เป็นอีกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุด คหกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญา และการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

                            ตัวอย่างรักการอ่าน

สาวกนักบอล                                       ครอบครัวหนอน

     โรงเรียนชุมชนบ้านระเว(สพป.อุบลฯเขต3)มีหลายจุดที่เด่นโดยเฉพาะด้านความสะอาดของทุกห้อง ห้องเรียนปกติน่าเรียนมากนักเรียนทุกคนยินดีให้ประเมิน ทั้งอ่านเขียน และใช้Com กิจกรรมรักการอ่านเปลี่ยนไป กล้าพอที่จะมุ่งเน้นเพื่อการรักการอ่านจริงๆ 

ปฐมวัยก็สอนให้ดูนะคะ                 นี่ก็เซี่ยนอ่าน

                     

"ตาสว่าง" อยากให้ทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขอประเมินทบทวนจุดอ่อนและเป็นจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่น มีข้อสังเกตว่า

   1.เจ็ดปีที่ผ่านไปหรือและตั้งแต่เข้าร่วมโครงการครูอาจไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกับโครงการอย่างต่อเนื่อง (มีคู่มือตั้งแต่รุ่นที่2) เมื่อจะขอประเมินจึงลงมือพัฒนาผลคือ ตะกอนไม่ตกกับตัวนักเรียนเท่าที่ควร กิจกรรมในLab ต่างๆก็ทำได้เฉพาะกลุ่มเจาะจง น่าตกใจเมื่อได้ยินว่าเวลาน้อย ได้ยินว่าไม่ได้อบรม ทำให้ทราบว่ายังไม่เข้าใจในconcept                                  Conceptการสอนของครูโรงเรียนในฝันเหมือนการสอนว่ายน้ำ  ที่ครูต้องสอนให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำได้ให้นักเรียนช่วยตัวเองได้ และเลือกนักเรียนที่ว่ายนำเก่งเข้าฝึกต่อเพื่อแข่งขัน คงไม่มีใครที่สอนเพื่อแข่งขันอย่างเดียว

2.เมื่อขอประเมินคงไม่ตรวจสอบกับแบบประเมินหรือคู่มือ(เพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบฯ)ว่ากิจกรรมนั้นๆจะได้คะแนนข้อใด

3.เมื่อไปดูงานมาแล้วก็จะจำและทำตามที่เห็นไม่ อาจขาดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ทำความเข้าใจจริงๆ "ตีโจทย์" ไม่แตก ประเด็นนี้อยากเรียนว่าทุกโรงเรียนที่ผ่าน มีข้อที่ต้องปรับปรุงจะมากหรือน้อยเท่านั้น แต่คนดูงานไม่ทราบ จึงมีคำพูดว่าโรงเรียนที่ผ่านมาทำแบบนี้ก็ผ่าน

ที่สำคัญตาสว่างว่าเรากำลังล้มเหลวด้านการเรียนการสอน คิด-วิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติจริง การคิดและลงมือทำอย่างเป็นเหตุเป็นผลหาได้น้อยมาก

4.มีนักเรียนที่ให้ประเมินน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด อย่าลืมนะคะว่าเราประเมินนักเรียนทั้งกลุ่มเจาะจง และกลุ่มทั่วไป Concept คือนักเรียนจำนวนมากมีคุณภาพตามเกณฑ์ หลายโรงเรียนนำนักเรียนที่ได้รางวัลมาให้ประเมิน(ก็ชื่นชม)เช่นนักเรียนได้รางวัลการทำAnimationแต่นักรียนส่วนมากไม่มีทักษะด้านComputer  เด็กส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมพื้นฐานไม่ได้ เป็นต้น

ครูชัดเจนประเมินอ่าน-เขียน              ท้องฟ้าจำลองครับ(ไม่ค่อยจะเชื่อมโยงเลย)

 5.โรงเรียนไม่/นัอย ที่สะท้อนคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสโดยเฉพาะด้านComputer น่าเสียดายที่นักเรียนขยายโอกาสอยู่โรงเรียนในฝัน 3ปีใช้Internetไม่ได้ไม่เคยเข้าห้องcomputer ไม่ได้ฝึกด้านการนำเสนอผลงาน ถ้ามุ่งอาชีพก็เน้นเฉพาะทำตามแบบเท่านั้น (เน้นการใช้แรงงาน) ไม่มีกิจกรรมชวนคิด ชวนสร้างผลงาน การออกแบบ อยากให้ปรับปรุงทุกโรงเรียน 

6.ปฐมวัยยังให้ความสำคัญกับการแสดงของเด็กมากกว่าการสอนตามปกติ จริงๆเราอยากเห็นความพร้อมของห้องเรียน      สื่อ อุปกรณ์ บรรยากาศที่ปลอดภัย สะอาด อบอุ่น ครูมีความรู้สอนดีเพื่อประมวลว่าเป็นต้นแบบได้หรือไม่ 

7. ครูภาษาไทยที่เคยป็นจุดอ่อน ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมากเพราะครูให้ประเมินคุณภาพนักเรียนเป็นจำนวนมากในทักษะเด่นๆ ต่างกับเมื่อก่อนที่จะให้ประเมินเฉพาะกิจกรรมที่ได้รางวัลเท่านั้นเช่นเพลงกล่อมลูก(สนับสนุนแต่เด็กจำนวนน้อยที่ทำได้ขาดกิจกรรมการคิด-วิเคราะห์)

แต่ที่ยังต้องปรับปรุงคือการสอนสังคม ที่วนเวียนเฉพาะเรื่องความเป็นมาของชุมชน นักเรียนจำข้อมูลมาตอบ มานำเสนอ เหตุการปัจจุบันทันโลกไม่มี ความสามารถในการค้นคว้าน้อยขาดทักษะ การตอบคำถามเชิง คิด-วิเคราะห์ ป้ายนิเทศถูกละเลยมาก สื่อ ภาพ ในห้องไม่สามารถตอบได้ ความรู้รอบตัวไม่สามารถตอบได้ค้นคว้าได้น้อยมากเป็นต้น

 8.จุดอ่อนตลอดมาและคิดว่าตลอดไปคือ สนามบูรณาการ (ค้นหาอ่านในตาสว่าง) สงสัยว่าทำใมไม่นำเสนอกิจกรรมลูกเสือด้านการมีจิตสาธารณะที่เด่นชัดบาง

9.ไม่อ่านคำแนะนำในตาสว่างโดยเฉพาะที่นัดตาสว่างประเมิน

น้องเน จากว่านเขื่อนฯ                     นี่ก็ว่านเขื่อนฯ

              (ยังมีอีกมากค่ะ)