ยังเป็นจุดอ่อน

เจ็ดปีผ่านไป

      เจ็ดปีผ่านไปสำหรับโครงการโรงเรียนในฝันเราหวังการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่ส่งผลคุณภาพในตัวนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่สอบเรียนต่อได้เท่านั้น.....

       กลุ่มทั่วไปถูกประเมิน                2หนุมพาชมห้องปกติและถูกประเมิน

 ระยะนี้โรงเรียนรุ่น3ขอประเมินต้นแบบฯ สำหรับ"ตาสว่าง"มีนัดอีก 2วันคือ 29-30 มีค. จากบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ก็ได้รับการรับรองในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ต้องปรับปรุงและขอให้พัฒนาให้มีความ

คงทน อยากให้คิดถึงคุณภาพให้มากๆ เคยแนะนำว่าก่อนตัดสินใจขอประเมินให้อ่านจุดอ่อนแล้วแก้ไขก่อนประเมิน

              โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าเรียน

   เท่าที่ประมวลได้และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองได้แก้ไขจุดอ่อนได้แก่    1.ความสะอาดโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ผ่านสะอาดมาก ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ตลอดจนบริเวณ (ที่สุดคือบ้านระเว) 2.เปิดทุกห้องให้ประเมิน ห้องเรียนปกติน่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในห้องมีร่องรอยการใช้ มีคุณภาพดี สะท้อนความใส่ใจและการพัฒนามาตลอด(ที่สุดคือบ้านระเว) 3. มีนักเรียนจำนวนมากให้ประเมินทั้งกลุ่มเจาะจง (กลุ่มนำเสนอกิจกรรม)และกลุ่มทั่วไป (ทุกโรงเรียนดีมาก)

           

 มั่นใจ ตอบได้ไม่กลัว                           ผมบังเอิญผ่านมาเลยถูกประเมิน

4.เปิดโอกาสให้นักเรียนขยายโอกาส ได้แสดงความสามารถ ได้สะท้อนคุณภาพ (ทุกโรงเรียนได้ให้ความสำคัญแต่ความสามารถด้านComputer ยังสะท้อนน้อยไป         5.ผู้บริหารสะท้อนความมีประสิทธิภาพ(ทุกโรงเรียน)  "ประสิทธิภาพ"หมายถึง มีเป้างานเหมือนกัน มีเวลาเท่ากัน สามารถบริหารจัดการในภาวะจำกัดได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ต้องขอชื่นชม

                       ห้องน้ำสะอาดน่าใช้

 6.ทุกโรงเรียนลดการแสดงลงให้ความสำคัญเฉพาะเป็นชุมนุม /เป็นวิชาเลือก/ฝึกเป็นพื้นฐานอาชีพ พื้นฐานเรียนต่อ7.โรงเรียนแต่ละโรงมีจุดเด่น    เช่น โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร(สพม.เขต28)เด่นด้านการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการใช้ICT จะเห็นว่าทุกสาระไม่เว้นแม้แต่ศิลปะ(กรรมการให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านICT นะคะ) การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้หลักที่มีความสมบูรณ์ทั้งสภาพห้อง สื่ออุปกรณ์และการใช้ คือวิทยาศาสตร์ และมีระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่สะท้อนความต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ท้องฟ้าจำลองครับ                        ลูกเสือก็มีส่วนให้โรงเรียนผ่าน

    โรงเรียนบ้านโนนสูง(สพป.ศก.เขต2)"ตาสว่าง"ประทับใจด้านความสะอาดซึ่งมีระบบการจัดการให้นักเรียนมีส่วนร่วม สะท้อนการสร้างวินัยที่น่าชื่นชม และการดูแลนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งเสมือนมีพ่อมีแม่อยู่ใกล้ๆ โรงเรียนถือว่าปัญหาเด็กคือปัญหาของโรงเรียนเป็นธุระหมดทุกกลุ่ม จะเก่ง จะอ่อน จะพิเศษ ขอชื่นชม

                    เรารู้จักแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดี

      โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา (สพป.บร.1)ชื่นชมความกล้าของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การสงเสริมด้านนาฎศิลป์ (เป็นช่องทางที่ให้เด็กขยายโอกาสแสดงความสามารถอย่างดงาม)แหล่งเรียนรู้ที่น่าจะเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีน่าจะเป็นห้องสมุด

    โรงเรียนบ้านคำพระ(สพป.อำนาจเจริญ)เป็นอีกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุด คหกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญา และการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

                            ตัวอย่างรักการอ่าน

สาวกนักบอล                                       ครอบครัวหนอน

     โรงเรียนชุมชนบ้านระเว(สพป.อุบลฯเขต3)มีหลายจุดที่เด่นโดยเฉพาะด้านความสะอาดของทุกห้อง ห้องเรียนปกติน่าเรียนมากนักเรียนทุกคนยินดีให้ประเมิน ทั้งอ่านเขียน และใช้Com กิจกรรมรักการอ่านเปลี่ยนไป กล้าพอที่จะมุ่งเน้นเพื่อการรักการอ่านจริงๆ 

ปฐมวัยก็สอนให้ดูนะคะ                 นี่ก็เซี่ยนอ่าน

                     

"ตาสว่าง" อยากให้ทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขอประเมินทบทวนจุดอ่อนและเป็นจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่น มีข้อสังเกตว่า

   1.เจ็ดปีที่ผ่านไปหรือและตั้งแต่เข้าร่วมโครงการครูอาจไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกับโครงการอย่างต่อเนื่อง (มีคู่มือตั้งแต่รุ่นที่2) เมื่อจะขอประเมินจึงลงมือพัฒนาผลคือ ตะกอนไม่ตกกับตัวนักเรียนเท่าที่ควร กิจกรรมในLab ต่างๆก็ทำได้เฉพาะกลุ่มเจาะจง น่าตกใจเมื่อได้ยินว่าเวลาน้อย ได้ยินว่าไม่ได้อบรม ทำให้ทราบว่ายังไม่เข้าใจในconcept                                  Conceptการสอนของครูโรงเรียนในฝันเหมือนการสอนว่ายน้ำ  ที่ครูต้องสอนให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำได้ให้นักเรียนช่วยตัวเองได้ และเลือกนักเรียนที่ว่ายนำเก่งเข้าฝึกต่อเพื่อแข่งขัน คงไม่มีใครที่สอนเพื่อแข่งขันอย่างเดียว

2.เมื่อขอประเมินคงไม่ตรวจสอบกับแบบประเมินหรือคู่มือ(เพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบฯ)ว่ากิจกรรมนั้นๆจะได้คะแนนข้อใด

3.เมื่อไปดูงานมาแล้วก็จะจำและทำตามที่เห็นไม่ อาจขาดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ทำความเข้าใจจริงๆ "ตีโจทย์" ไม่แตก ประเด็นนี้อยากเรียนว่าทุกโรงเรียนที่ผ่าน มีข้อที่ต้องปรับปรุงจะมากหรือน้อยเท่านั้น แต่คนดูงานไม่ทราบ จึงมีคำพูดว่าโรงเรียนที่ผ่านมาทำแบบนี้ก็ผ่าน

ที่สำคัญตาสว่างว่าเรากำลังล้มเหลวด้านการเรียนการสอน คิด-วิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติจริง การคิดและลงมือทำอย่างเป็นเหตุเป็นผลหาได้น้อยมาก

4.มีนักเรียนที่ให้ประเมินน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด อย่าลืมนะคะว่าเราประเมินนักเรียนทั้งกลุ่มเจาะจง และกลุ่มทั่วไป Concept คือนักเรียนจำนวนมากมีคุณภาพตามเกณฑ์ หลายโรงเรียนนำนักเรียนที่ได้รางวัลมาให้ประเมิน(ก็ชื่นชม)เช่นนักเรียนได้รางวัลการทำAnimationแต่นักรียนส่วนมากไม่มีทักษะด้านComputer  เด็กส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมพื้นฐานไม่ได้ เป็นต้น

ครูชัดเจนประเมินอ่าน-เขียน              ท้องฟ้าจำลองครับ(ไม่ค่อยจะเชื่อมโยงเลย)

 5.โรงเรียนไม่/นัอย ที่สะท้อนคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสโดยเฉพาะด้านComputer น่าเสียดายที่นักเรียนขยายโอกาสอยู่โรงเรียนในฝัน 3ปีใช้Internetไม่ได้ไม่เคยเข้าห้องcomputer ไม่ได้ฝึกด้านการนำเสนอผลงาน ถ้ามุ่งอาชีพก็เน้นเฉพาะทำตามแบบเท่านั้น (เน้นการใช้แรงงาน) ไม่มีกิจกรรมชวนคิด ชวนสร้างผลงาน การออกแบบ อยากให้ปรับปรุงทุกโรงเรียน 

6.ปฐมวัยยังให้ความสำคัญกับการแสดงของเด็กมากกว่าการสอนตามปกติ จริงๆเราอยากเห็นความพร้อมของห้องเรียน      สื่อ อุปกรณ์ บรรยากาศที่ปลอดภัย สะอาด อบอุ่น ครูมีความรู้สอนดีเพื่อประมวลว่าเป็นต้นแบบได้หรือไม่ 

7. ครูภาษาไทยที่เคยป็นจุดอ่อน ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมากเพราะครูให้ประเมินคุณภาพนักเรียนเป็นจำนวนมากในทักษะเด่นๆ ต่างกับเมื่อก่อนที่จะให้ประเมินเฉพาะกิจกรรมที่ได้รางวัลเท่านั้นเช่นเพลงกล่อมลูก(สนับสนุนแต่เด็กจำนวนน้อยที่ทำได้ขาดกิจกรรมการคิด-วิเคราะห์)

แต่ที่ยังต้องปรับปรุงคือการสอนสังคม ที่วนเวียนเฉพาะเรื่องความเป็นมาของชุมชน นักเรียนจำข้อมูลมาตอบ มานำเสนอ เหตุการปัจจุบันทันโลกไม่มี ความสามารถในการค้นคว้าน้อยขาดทักษะ การตอบคำถามเชิง คิด-วิเคราะห์ ป้ายนิเทศถูกละเลยมาก สื่อ ภาพ ในห้องไม่สามารถตอบได้ ความรู้รอบตัวไม่สามารถตอบได้ค้นคว้าได้น้อยมากเป็นต้น

 8.จุดอ่อนตลอดมาและคิดว่าตลอดไปคือ สนามบูรณาการ (ค้นหาอ่านในตาสว่าง) สงสัยว่าทำใมไม่นำเสนอกิจกรรมลูกเสือด้านการมีจิตสาธารณะที่เด่นชัดบาง

9.ไม่อ่านคำแนะนำในตาสว่างโดยเฉพาะที่นัดตาสว่างประเมิน

น้องเน จากว่านเขื่อนฯ                     นี่ก็ว่านเขื่อนฯ

              (ยังมีอีกมากค่ะ) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^

คำสำคัญ (Tags)#จุดอ่อนที่ต้องแก้

หมายเลขบันทึก: 432056, เขียน: 21 Mar 2011 @ 12:25 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

เด็กน่ารักมากถ้าครูช่วยสอนยอ่มเก่งได้แน่ๆ เลยครับ

 • สวสดีครับ อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ
 • มีความสุข นะครับ
 • อาจารย์ยังเหนื่อยเหมือนเดิม
 • ให้กำลังใจกับการพัฒนาการศึกษาของไทยครับผม

ขอบคุณทุกท่านและทั้ง2ท่านที่เขียนส่งกำลังใจ

ครูพิกุล เซียนโห
IP: xxx.26.115.244
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูชัดเจนที่เคารพอย่างสูง

          เห็นรูปภาพโรงเรียนในฝันรุ่นก่อนได้พัฒนาด้านต่างๆดีขึ้น  คุณครูคงภูมิใจในงานที่ทำ..ได้ช่วยพัฒนาการศึกษาได้จริง  ดิฉันยังแอบภูมิใจแทนคุณครูเลยค่ะ  น้องเนหน้าตาน่ารักมาก..ตัวหนักรึเปล่าคะ...ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณครูตลอดไป...และขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรง..และมีสุขภาพตาที่ดีนะคะ   

                         ด้วยความเคารพอย่างสูง

                            ครูพิกุล/วีรวัฒน์โยธิน    

                                  

ขอบคุณทุกท่านและครูพิกุลนะคะน้องเนตัวเบามาก

สุนีย์ กมลมาลย์
IP: xxx.26.70.110
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจน

         ดิฉันครูสุนีย์  กมลมาลย์  รับผิดชอบห้องภาษาไทยค่ะ  รู้สึกตื่นเต้นมากที่คุณครูจะมาประเมินโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติในวันที่  30  มี.ค.54 นี้ กิจกรรมที่นำเสนอดิฉันเคยเขียนมาเล่าให้คุณครูฟังแล้วได้รับคำตอบจากคุณครูก็คลายความกังวลไปบ้างแล้วค่ะ จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ  เด็กๆก็ตื่นเต้นที่จะพบคุณครูค่ะ  สุดท้ายขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ  สวัสดีค่ะ

ครูโสภา เนาวโรจน์
IP: xxx.93.189.197
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูชัดเจนที่เคารพ

       ดิฉันรับผิดชอบ Lab คณิตศาสตร์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร ดีใจมากเลยค่ะที่คุณครูจะมาประเมินโรงเรียนในวันที่  31  มีนาคม 2554  หลังจากรอมานาน สุดท้ายขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

                                                            ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ "ครูนุ้ย"
IP: xxx.26.71.135
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูชัดเจนที่เคารพค่ะ

         ดิฉัน นางสาวปทิตตา  ศิลาวรรณ  เป็นครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษค่ะ  จะได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม นี้ค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นทั้งครูและนักเรียนค่ะ

         ดิฉันรับผิดชอบ Lab Computer ค่ะ ขอนำเสนอให้คุณครูได้ทราบเป็นเบื้องต้นค่ะ 

 • นำเสนอนิทาน โดยใช้โปรแกรม PowerPoint นักเรียนชั้น ป. 3
 • การทำ Animation โดยใช้โปรแกรม Flash นักเรียนชั้น ป. 3 
 • การทำ Animation ประวัติหลวงพ่อพระตาตน ที่เป็นที่เคารพของชาวสำโรงเกียรตินักเรียน ชั้น ม.2
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Pro Desktop ค่ะ
 • การทำหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้โปรแกรม Flip Album  นักเรียนชั้น  ป.5
 • การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Web Page Maker นักเรียน ชั้น ม.1
 • การตกแต่งรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Photoshop และ Photoscape
 • การตัดต่อวิดีโอ  โดยใช้โปรแกรม Corel Video Studio

     สุดท้ายนี้ขอให้คุณครูมีความสุขทั้งกายและใจนะคะ  ทุกคำชี้แนะขอน้อมรับค่ะ

                          ขอบพระคุณค่ะ

  

ครูศิรมุข/โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร อ.จตุรฯ/สพป.ร้อยเอ็ด เขต1
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านคุณครูชัดเจนที่เคารพ

       ดิฉัน คุณครูศิรมุข   โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ค่ะ พรุ่งนี้ (วันที่ 29 มีนาคม 2554) คณะครูจากโรงเรียนของเราจะไปศึกษาดูงานและไปให้กำลังใจโรงเรียนบ้านกระหาด อ.บ้านด่านในจังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะ วันนี้ที่ร้อยเอ็ดหนาวมากเลย บุรีรัมย์ก็เหมือนกันค่ะ อากาศหนาว ฝนตกด้วย ฝากคุณครูชัดเจนเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยนะคะ 

                                        ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

                                                     ครูมุก / รัฐประชาวิทยาคาร

 

ขอบคุณครูมุก ตอนนี้ อยู่สุรินทร์หนาวจริงๆ ดีที่เตรียมเสื้อมาพร้อมเผชิญความหนาว นนทบุรีก็หนาว พรุ่งนี้เจอกันค่ะ

ครูพิกุล เซียนโห
IP: xxx.26.118.244
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณครูชัดเจนที่เคารพอย่างสูง

            ดิฉันอ่านที่คุณครูตอบครูมุกว่าวันนี้คุณครูอยู่สุรินทร์  คุณครูพักที่ไหนคะและมาประเมินโรงเรียนไหนคะ..วันนี้สุรินทร์อากาศหนาวมากๆและมีฝนตกปรอยๆ คุณครูระวังสุขภาพมากๆนะคะ เพราะเห็นคนเป็นไข้เป็นหวัดแพ้อากาศกันมากเลยค่ะ..ช่วงนี้โรงเรียนแต่ละโรงก็กำลังวุ่นวายเรื่องรับนักเรียนใหม่.. เรื่องนักเรียนกำลังจบการศึกษา..ส่วนวันนี้และพรุ่งนี้(28-29มี.ค.)โรงเรียนถูกใช้สถานที่อบรมครู 15 โรงเรียนเรื่องการเขียนแผนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ครูก็ต้องเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กันใหม่อีก..เหนื่อยอีกนิดหน่อย..แต่ก็คงไม่เหนื่อยเท่าคุณครูที่ต้องออกประเมินโรงเรียนแทบทุกวัน..เหลืออีกกี่โรงเรียนคะ..สำหรับโรงเรียนในฝันที่คุณครูต้องประเมินรับรอง..ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณครูค่ะ และขอพรให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลนะคะ

                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                     ครูพิกุล/วีรวัฒน์โยธิน/สุรินทร์

 

เชาวรัตน์ฤทธิ์
IP: xxx.230.31.54
เขียนเมื่อ 

เรียน  อ.ดร.ชัดเจน  ที่เคารพ

    กระผมเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนตะดอบวิทยา  รับผิดชอบ Lab Computer

อยากขอรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์  เกี่ยวกับความคาดหวังในกระบวนการจัดการเรียนการสอน Computer เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนนวทางการประเมิน  โดยกระผมมีแผนการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1 โปรแกรม paint สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2

2 โปรแกรม word สำหรับนักเรียนชั้น ป.3

3 โปรแกรม power point  สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

4 โปรแกรม excel , FlipPublisher สำหรับ ป.5 ป.6

5 โปรแกรม Photo Shop , Ulead สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2

6 โปรแกรม Dream Waver สำหรับชั้น ม.3

ส่วนกิจกรรมเสริม กระผมคิดว่าจะจัดให้มีชุมนุมคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมชุมนุม จะจัดให้นักเรียนรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อนำมาใช้จัดทำวีดีทัศน์ต่างๆ ของโรงเรียน และ รับผิดชอบเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของโรงเรียน  ถ้ายังมีอะไรที่ยังบกพร่อง  ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยครับ

      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                     เชาวรัตน์ฤทธิ์     บุตรมา

นางวิมลรัตน์ ราษี
IP: xxx.19.66.66
เขียนเมื่อ 

ท่านคุณครูชัดเจนที่เคารพ

       ดิฉัน คุณครูวิมลรัตน์  ราษี โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศก. เขต ๑ กำลังเตรียมการรับประเมินรุ่นที่ ๓  ดิฉันได้รับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อยากเรียนถามท่านว่างานที่จะนำเสนอในวันที่ขอรับการประเมินได้เตรียมไว้คือ

๑. การขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามลาแม่เพื่อไปพบพ่อ

๒. การแสดงบทบาทสมมติประกอบฉากพร้อมมีการบรรยาย

๓. นำเสนองานในรูปแบบ powerpoint กิจกรรมภาษาไทยที่โดดเด่น  

อยากเรียนถามว่าที่ดิฉันเตรียมไว้ทั้ง ๓ กิจกรรมพอจะนำเสนอได้หรือไม่ ขอขอบคุณท่านล่วงหน้าที่ให้ความกระจ่าง                                  

ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                     ครูวิมลรัตน์ / โรงเรียนตะดอบวิทยา

เพลินจิตร พลแก้ว
IP: xxx.19.66.66
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดร.ชัดเจน  ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันครูเพลินจิตร  พลแก้ว  สอนกลุ่สาระภาษาไทย  โรงเรียนตะดอบวิทยา  สพป.ศก๑  จะจัดกิจกรรมห้องภาษาไทยดังนี้

กิจกรรมที่๑. มัคคุเทศก์น้อยแนะนำกิจกรรม ฟัง พูด ดู อ่าน และเขียน ภายในห้องปฏิบัติการภาษาไทย

กิจกรรมที่๒. มัคคุเทศก์เล่าเรื่องย่อขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามพบพ่อและแนะนำการอ่านคำประพันธ์ซึ่งเป็นบทอาขยานตอนพลายงามลาแม่ไปพบพ่อเป็นทำนองร้อยแก้วและทำนองเสนาะจากนักเรียนที่สนใจในห้องเรียน

กิจกรรมที่๓. นักเรียนร่วมกันขับบทเสภาและแสดงบทบาทสมมุติ

ตอนพลายงามลาแม่วันทองแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้

๑.กลุ่มนักเรียนขับเสภาบรรยายความรู้สึกที่พลายงามมีต่อแม่วันทอง แล้วตัวละครพลายงามก็ขับเสภาพร้อมแสดงแสดงบทบาทสมมุติความอาลัยรักต่อแม่วันทอง

๒. กลุ่มนักเรียนขับเสภาบรรยายความรู้สึกที่แม่วันทองมีต่อลูกพลายงามแล้วตัวละครแม่วันทอง

 

เพลินจิตร พลแก้ว
IP: xxx.19.66.66
เขียนเมื่อ 
ก็ขับเสภาพร้อมแสดงบทบาทสมมุติความรู้สึกต่อลูกพลายงาม

๓.กลุ่มนักเรียนช่วยกันขับเสภาบรรยายกิริยาท่าทางก่อนที่ลูกและแม่จะจากกัน

กิจกรรมที่๔.นักเรียนทำกิจกรรมภาษาไทยดังนี้

๑.บอกที่มาการขับเสภา

๒.เขียนแผนผังกลอนเสภา หรือกลอนแปดโดยการแบ่งวรรคการอ่านอย่างชัดเจน

๓.วาดภาพประกอบคำประพันธ์ที่กลุ่มตนเองประพันธ์ขึ้น

๔.นำผลงานที่กลุ่มตนเองทำขึ้นมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เป็นรูปแบบที่สวยงามพร้อมนำเสนอโดยการขับเสภา

แล้วส่งผลงานให้ครูที่เข้าชมการทำกิจกรรม

ในขณะที่นักเรียนกำลังกิจกรรมแต่งคำประพันธ์นั้น  นักเรียนที่อยู่ตามมุมตลาดความรู้ก็จะเชิญชวนหรือเรียนเชิญคณะอาจารย์ดร.ชัดเจนเดินชมตลาดความรู้ซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียนได้ช่วยกันผลิตขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาในแต่ละชั่วโมงเรียน  โดยมีผู้นำเสนอความดีวิเศษและคุณค่าของสินค้านั้นอย่างมีคุณภาพดังนี้

๑.มุมนิทานอีสป นิทานพื้นบ้าน  นิทานโบราณ

๒.มุมลายมือสวยอย่างหลากหลาย

๓.มุมใบลานรายงานการค้นคว้า

๔.มุมกระเป๋าความรู้เรื่องต่างๆ

๕.มุมเกมสำนวนในเครื่องคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ดิฉันจะนำเสนอมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดดิฉันขอเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำและชี้แนะใน จากท่านอาจารย์ดร.ชัดเจนมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ครูเพลินจิตร  พลแก้ว

 

ครูศิรมุข/โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร อ.จตุรฯ/สพป.ร้อยเอ็ด เขต1
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านคุณครูชัดเจนที่เคารพ

        วันนี้( 30 มี.ค. 54 ) หนาวกว่าเมื่อวานอีกค่ะ  รู้สึกประทับใจที่ได้เจอคุณครูในฝัน (จำคำพูดของท่านนายอำเภอบ้านด่านมาค่ะ ตอนที่เดินตามคุณครูประเมิน ท่านนายอำเภอได้พูดกับดิฉันว่า " ผมเจอแล้วล่ะ คุณครูในฝันของผม ดร.ชัดเจน  นี่แหละ  ใช่เลย ") ดิฉันก็รู้สึกเหมือนท่านนายอำเภอนะคะ  กลับมาโรงเรียนวันนี้คณะครูทุกคนที่ไปดูงานมารู้สึกมีแรงกระตุ้น อยากสานฝันให้เป็นจริง อยากทำให้นักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ทุกคำแนะนำ  ทุกคำชี้แนะของท่านจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชย์สูงสุดค่ะ

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง

                             ครูมุก/รัฐประชาวิทยาคาร 

ขอบคุณทุกท่าน ครูมุกคะขอบคุณวันนี้รู้สึกเหนื่อยมาก วันนี้ประเมิน ศรีสะเกษ พรุ่งนี้ยโสธรค่ะ

นารี ตรวจมรคา
IP: xxx.183.244.234
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ชัดเจน

ช่วงนี้ท่านอาจารย์เดินสาย ประกอบกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ 

 

เรืองศรี คุณสุทธิ์ ห้องแซงวิทยาคม จ.ยโสธร
IP: xxx.26.201.8
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

        วันนี้ 31 มีนาคม 2554 ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณฯ ได้เห็นการนำเสนอของนักเรียน และการให้คำแนะนำจากท่านดร.แล้วก็เห็นงานกำจัดจุดอ่อนกลุ่มสาระสังคมศึกษาคือการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง เหตุการณ์ปัจจุบัน อธิบายขยายความตอบคำถามให้ตรงประเด็น แต่ก็มีหวั่นๆเยอะมาก คิดหนักว่าจะทำอย่างไรนักเรียนจึงจะว่ายน้ำเป็นกันทุกคน จะพยายามเข้ามาอ่าน ตาสว่างสม่ำเสมอ เผื่อได้ข้อชี้แนะดีๆเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

                    ด้วยความเคารพอย่างสูง

                            ครูเรือง

ดีใจที่ครูเรีองเข้าใจให้กำลังใจนะคะ

ตัวแทนครู นักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
IP: xxx.93.233.84
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครู ดร.ชัดเจน  ไทยแท้ที่เคารพ

   ทางคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองต้องขอขอบคุณท่านคุณครูและคณะมากมากครับที่ให้โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 และทางคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองก็สัญญาว่าจะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

                              ขอบคุณมากครับ

IP: xxx.26.145.115
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจน  ไทยแท้ ที่เคารพ

       ดิฉัน น.ส.อรอุมา เงาะเศษ ตัวแทนกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ อยากขอรับคำแนะนำจากคุณครูชัดเจน ไทยแท้ เกี่ยวกับโปรแกรมที่นำเสนอ เหมาะสมหรือไม่ต้องเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ

1.DeskTopAurthor

2.Dreamweaver CS3

3.Micromedia Flash

4.ShowBiz

5.Photoshop

6.ProdeskTop

7.Ms.powerpoint

8.paint

9.MS.Excel

                                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                น.ส.อรอุมา  เงาะเศษ

สุรางค์ ไชยสงคราม
IP: xxx.26.105.75
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 )

อยากจะขอคำแนะนำในการจัดห้องสังคมศึกษา

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร.ชัดเจน

หนูมาจากโรงเรยนห้วยจริงวิทยานะค่ะหนูอยู่แลปคณิตศาสตร์ แลปของหนูก็มีกิจกรรมหลายอย่างค่ะเช่น

1.การพับกระดาษ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมีสมาธิ

2.การสร้างผลงารคณิตศาสตร์กับศิลปะ เพื่อเป็นการนำความรู้จากวิชาศิลปะมาประยุกต์ใช้กับคณิตศาสตร์

3.การสร้างผลงานจาก gsp เป็นการฝึกโดยให้นักเรียนรู้จักใช้ ict

4.การทำโครงงานการปลูกถั่ว โดยวัตถุประสงค์ของเรานะค่ะก็คือ ว่าเราปลูกถั่ว3ชนิด มีถั่งเขียว ถั่วพร้า ถั่วฝักยาว

โดยเราจะแบ่งให้แต่ละคนวัดถั่วกันคนละชนิด แบ่งเวลาให้มี 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง และ1ชั่วโมง วัดความยาวของต้นถั่งแต่ละชั่วโมง

โดยเราจะดูว่าถั่วชนิดใดมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่ากัน และในอนาคตจะมีความสูงเท่าไร โดยเรานำมาสร้างเป็นฟังก์ชันการคาดคะเน

เพื่อที่ว่าหากเราจะลงทุนหรือว่าผู้ปกครองจะลงทุนทำกิจการเกี่ยวกับการปลูกถั่วขายจะได้ทราบว่าถั่วชนิดใดมีการเจริญเติบโตเท่าใดเราจะได้วางแผนการทำงานได้ถูกต้อง

ขออนุญาตเรียกว่าคุณป้านะค่ะ ถ้าหากว่าคุณป้ามีขอแนะนำอะไรช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นางสวาวนิดา จินพละ ม.5/1

นางสาวกิติยา แสวงนาม
IP: xxx.67.249.184
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวกิติยา แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ สพป.ศก๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ผู้บริหารแจ้งให้ทราบว่า วันที่ ๒๓ กันยายน ที่จะถึงนี้ คุณครูชัดเจน จะให้เกียรติมาประเมินโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ขอบพระคุณคุณครูมากนะคะ

นางสาวศุภากร อ่อนลา
IP: xxx.67.249.184
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวศุภากร อ่อนลา ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ สพป.ศก๓

ดิฉันมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนพอกพิทยา(รัชมังคลาภิเษก) อ.ปรางค์กู่ และได้มีโอกาสเห็นแนวทางการนิเทศจากท่าน ดีไปกว่านั้นคือ ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่าน ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่า และในวันนี้ ถึงเวลาสำคัญของโรงเรียนบ้านตะเคียนรามที่จะได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ ... ขอบคุณโรงเรียนในฝันที่ทำให้เกิดการพัฒนา ...

น.ส.แพรวพรรณ จันทร์หา
IP: xxx.175.12.163
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

โรงเรียนของพวกเรากำลังจะได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่3ในวันที่16กันยายน2554พวกเราจึงอยากที่จะได้รับได้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมgspในการแก้โจทย์ปัญหาจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ด.ญ.กนกวรรณ เรียนทิพย์
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

เนื่องด้วยทางโรงเรียน โคกนางามพิทยาสรรพ์ จะได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ

แต่โรงเรียนของพวกหนูก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ค่ะหนูก็ขอความอณุเคราะห์จากท่านด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ครูเรือง ห้องแซงวิทยาคม
IP: xxx.26.203.194
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

         ดิฉันครูจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จ.ยโสธรค่ะ แลบสังคมศึกษามีกิจกรรม

          1. โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "ตามรอยภูไทห้องแซง" (ม.ปลาย)

          2. Google Earth (ม.ต้น)

          3. สังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

          4. และ"คิดเพิ่มเติมค่าด้วยภูมิปัญญาไทย" ทำขนมจากวัสดุท้องถิ่น

           ทุกกิจกรรมนำเสนอด้วย power point  ตอนนี้เลื่อนการประเมินไปเทอม 1 ปีการศึกษา 2555 หากได้ศึกษาการทำ Animation ด้วยโปรแกรม Micromedia Flash ก็จะปรับปรุงวิธีการนำเสนอใหม่ค่ะ และกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและของกลุ่มสาระเพื่อไว้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            อยากเรียนถามท่าน ดร. ว่ากิจกรรมเหล่านี้เหมาะสมไหมคะ ขอความกรุณาให้คำชี้แนะด้วยค่ะ 

            ปล. ขอบพระคุณที่ท่านให้กำลังใจไว้ในคอมเม้นต์เดือน เม.ย.54 ดีใจที่ท่านอ่านและตอบกลับค่ะ