เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจากรากฐานของชุมชน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 1

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจากรากฐานของชุมชน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เริ่มปี 2554 สร้างทีมพี่เลี้ยง ครู สาธารณสุข นักวิชาการเกษตร พัฒนาชุมชน นักพัฒนาจาก อบต. เสริมสร้างชุมชนนำร่อง 4 ชุมชนให้ศึกษาชุมชนตนเอง

ไปกลับหนองบัวลำภู  2  รอบ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  วินิจฉัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ครั้งที่  1  และรับฟังรายงานวิจัย  การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อการขยายผล  โดยนายโกวิท  พรหมวิหารสัจจาและคณะ  ให้ความอนุเคราะห์เชิญมาโดยพี่ฝนและ อ.พิภพ  หัสสา

เขียนโครงการอำเภอตนเอง  ประสานกับหน่วยงานอื่น  เริ่มเรียนรู้การทำงานข้ามวัฒนธรรมต่างหน่วยงาน  เลือกใช้ประสบการณ์  ความรู้จากการเข้าร่วมเครือข่ายทันตแพทย์ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  เครือข่ายทันต-เภสัชบุคลากรในการทำงานระบบสุขภาพชุมชน (ทุน สสส.)  คราวนี้ขยายกว้างเป็นงานพัฒนาชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based development)  จนถึงวันนี้ยังสนุกมาก 

ระยะที่  1  การดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจากรากฐานของชุมชน  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  เริ่มปี 2554

กระบวนงาน
- ทพ .   ภก .   พยาบาล   ประชุมครั้งที่ 1 หนองบัวลำภู , สังเคราะห์งาน สกว.
- ปรึกษาหารือ   ทีมชุมชน ( Community team ) รพ . สระใคร
                  ทีมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก CUP อำเภอสระใคร
                  เลือกพื้นที่นำร่อง 4 หมู่บ้าน ( Positive Approach )
                  3 รพ . สต . +   1 PCU  =   4   สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- เขียนโครงการ   งบกองทุนทันตกรรม   CUP อำเภอสระใคร
                     85,000   บาท ( ระยะที่ 1 )

- ประชุมภายใน CUP   แบ่งหน้าที่   แบ่งทีมพี่เลี้ยง
- ประสานงานด้วยตนเอง / โทรศัพท์   และหนังสือราชการ  
- เล่าความเป็นมา   แสวงหาการมีส่วนร่วม   จากพัฒนาการอำเภอ  
  เกษตรอำเภอ   ผอ . รร . ประถม   4   แห่ง    อบต .   3   แห่ง
- เชิญมาเป็นทีมวิทยากรกระบวนการหรือทีมพี่เลี้ยง
  ( Facilitator Team
) 

- เชิญวิทยากร ทพญ . วรางคณา   อินทโลหิต   . โกวิท   พรหมวิหารสัจจา
- พี่เลี้ยง : ทพญ . ธิรัมภา   ภก . สุบัน   คุณวัชราภรณ์
  นักวิชาการพัฒนาชุมชน   ครู   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
  จนท . วิเคราะห์นโยบายและแผน   จนท . พัฒนาชุมชน   อบต.

  - หมู่บ้านนำร่อง  4   หมู่บ้าน   ไชยา   หนองบัวเงิน   พลายงาม   หมากหุ่ง  
  ตัวแทนชุมชนละ   1 - 8   คน   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  วินิจฉัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม  2 – 3   และ   11   กุมภาพันธ์   2554 

 

-   ห้องประชุม รพ . สระใคร   เบาะวางนั่งพื้น   44 คน
- แนะนำตัว   บอกชื่อ   วาดภาพสัญลักษณ์   บอกความคาดหวัง
- จับคู่เล่าเรื่องตนเอง
- วาดภาพความสุข   หมู่บ้านในฝัน   ลงในกระดาษ A4
- World Cafe   จับกลุ่ม  4 – 5  คน   บอกเล่าภาพฝันหมู่บ้าน
- เจ้าบ้านรอบ   3   เล่าสรุปให้ทั้งห้องฟัง
- รวม Mind map ภาพฝันหมู่บ้าน  
   

- จับกลุ่ม  4 – 5  คน   บอกเล่า ความอุกอั่ง ของหมู่บ้าน
- ตัวแทนกลุ่มเล่าสรุปให้ทั้งห้องฟัง
- รวม Mind map ความอุกอั่ง ของหมู่บ้าน


- ทพญ . วรางคณา บรรยาย   การศึกษาชุมชน   องค์ประกอบของชุมชน
  เทคนิค / เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบต่าง
- แบ่ง   3   กลุ่ม   สภาพแวดล้อม ( ภก . สุบัน  นามขยัน )   สังคม ( ทพญ . ธิรัมภา  ลุพรหมมา )   และเศรษฐกิจ ( คุณวัชราภรณ์  ผิวเหลือง )   แตกองค์ประกอบของชุมชน

- ตัวแทนกลุ่มย่อย   นำเสนอการแตกองค์ประกอบของชุมชน
- จดบันทึกโครงสร้างและหัวข้อ   ใช้เป็นแนวการสัมภาษณ์
  แบบกึ่งมีโครงสร้าง ( Semi Structure Interview: SSI )
  การสังเกต   การสนทนากลุ่ม   การสัมภาษณ์ครัวเรือน
- เตรียมวางแผน   เครื่องมือ   การนัดหมายชุมชน  
  เพื่อเก็บข้อมูล   ศึกษาชุมชน   ร่วมกับทีมชาวบ้าน   พรุ่งนี้
- สมุดเล่มใหญ่   2 เล่ม / ทีม   จดบันทึกเหตุการณ์   ข้อมูล

 กุมภาพันธ์ 2554  ทีมชุมชนเก็บข้อมูลในชุมชน  4  ชุมชน คือ บ้านไชยา  บ้านหนองบัวเงิน  ต.สระใคร   บ้านพลายงาม  ต.คอกช้าง  บ้านหมากหุ่ง  ต.บ้านฝาง  โดยพี่เลี้ยงที่แบ่งทีมกันเรียบร้อย  ทุกทีมมีครู  บุคลากรสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จาก อบต.เจ้าของพื้นที่  ส่วนพี่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จากสำนักงานเกษตรอำเภอ  มี  2  คน  แบ่งกันไปที่บ้านไชยา  และบ้านพลายงาม  เช่นเดียวกับนักวิชาการพัฒนาชุมชน  มี 2 คน  แบ่งกันไปที่บ้านหนองบัวเงิน  กับบ้านหมากหุ่ง  ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบปกติของแต่ละคนอยู่แล้ว....สนุก  มีความสุขมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  ตำบักหุ่ง  ต้มไก่  ลาบไก่  แซ่บ.....หลาย  พี่เลี้ยงเคยเห็นแต่หน้ากันผ่าน ๆ  ก็ได้พูดคุย  รู้จักกันสนิทสนมมากขึ้น

  วันเดียวข้อมูลยังไม่ครบ  ไม่ตรง  นัดหมายกันอีก  2  วัน  3  วัน  เก็บจนเกือบครบ   11  กุมภาพันธ์ 2554  ทีมชุมชนทั้ง  4  ชุน  มานำเสนอผลการศึกษาชุมชน  ที่หอประชุมเอนกประสงค์  ที่ว่าการอำเภอสระใคร  ท่านนายอำเภอมากล่วเปิด  รับประทานอาหารกลางวันและอยู่รับฟังช่วงหนึ่ง  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  วิทยากรกระบวนการและเพิ่มเติมความรู้ให้ด้วย คือ อ.โกวิท  พรหมวิหารสัจจา  จากหนองบัวลำภู

ว่างกว่านี้จะทยอยเอารูปขึ้นให้ดูนะคะ 

ตอนต่อไปจะเป็นสรุปประชุม  หลังจากที่ทีมพี่เลี้ยงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน  ในการศึกษาชุมชนแล้ว  พิมพ์เสร็จแล้ว....รออ่านนะคะ

ธิรัมภา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอยู่ดีมีแฮงความเห็น (0)