หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจและหลอดเลือด

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

      

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจและหลอดเลือด บ้านหนองแคน  ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

   สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป   ทำให้คนไทยเจ็บป่วยและตายด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด    ซึ่งมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรดังนี้   โรคมะเร็งทุกชนิด 119.10   โรคความดันโลหิตสูง   708.74  โรคหัวใจและหลอดเลือด   901.31  และ สำหรับอัตราตายต่อแสนประชากรมีดังนี้   โรคมะเร็งทุกชนิด   85.04  โรคความดันโลหิตสูง 3.64  และโรคหัวใจและหลอดเลือด  55.29     (ข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2550 )ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง   การรับประทานอาหารที่มันจัด เค็มจัด หวานจัด รวมทั้งผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ  ความเครียด การสูบบุหรี่และดื่มสุรา  เป็นต้น   และจากสำรวจการสำรวจของ กรมอนามัยในปี  2550  พบว่าคนไทยเพียง 5 ล้านคนเท่านั้นที่มีการออกกำลังกายเพียงพอที่จะช่วยป้องกันโรคได้    สำหรับการรับประทานอาหารนั้น จากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยอายุมากกว่า 15 ปี โดยการตรวจร่างกาย ครั้ง ที่ 3 ของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเก็บจากประชากรกลุ่มศึกษา อายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 39, 290 คน  พบว่า  กลุ่มศึกษามีความถี่เฉลี่ยการบริโภคผักและผลไม้เท่ากับ 5.97 และ 4.56 วันต่อสัปดาห์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรไทยส่วนมากบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ  จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งประชาชนอย่างจริงจัง    เพื่อ ให้ประชาชนมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วันๆละอย่างน้อย 30  นาที   ร่วมกับการรับประทานผักสดและผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป ( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน   ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือดลง             

                        สถานีอนามัยยอดชาดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองแคน  จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมออกกำลงกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ  3  -  5  วัน  วันละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมรับประทานผักและผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป (ครึ่งกิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน  จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดลดลง

 วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3 วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก   ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป

( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด   

         2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย

สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน ของหมู่บ้านต้นแบบลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด

         3. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบลดโรคฯ มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการกินผัก  ผลไม้สดวันละอย่างน้อย 5 ขีดขึ้นไป( ครึ่ง กิโลกรัม)  และลดอาหารไขมัน

 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ  

           หมู่บ้านต้นแบบลดโรคฯ  บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

 กิจกรรมการดำเนินงาน

                1. ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จำนวน  20  คน 

                2. อบรมแกนนำสุขภาพ   หลังคาเรือนละ 1 คน จำนวน 175  คน

3. จัดเวทีประชาคมชาวบ้าน

4. จัดกิจกรรมรณรงค์งานบุญเพื่อสุขภาพ

                5.  จัดประกวดคุ้มตัวอย่างด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

6.  จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                7. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมต่างๆ

                8.ประกวดการวาดภาพรณรงค์การกินผักและปลูกผัก(ผักสวนครัวเล็กๆเด็กๆก็ปลูกได้)ของเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                9.  สรุปและประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความรู้ด้านสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 430665, เขียน: 11 Mar 2011 @ 11:48 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)