รายงานผล ๒๕ ก.พ.๕๔ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น รุ่น ๒

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รายงานผล ๒๕ ก.พ.๕๔ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น รุ่น ๒

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น รุ่น ๒

ณ กศน.ตำบลกุดเค้า

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

คอมพิวเตอร์ง่ายๆ กับวิธีเปิด และปิด อย่างถูกวิธีค่ะ

มาสร้างความสนุกด้วยการค้นหาข้อมูลจาก internet ก่อนการเรียนพื้นฐาน โปรแกรม word

มาดูหน้าตาของโปรแกรม word และส่วนประกอบต่างๆ กันนะคะ

 
 
 
     สืบเนื่องจาก โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากเป้าหมายของนักศึกษาและประชาชนของเรานั้นมีจำนวนมากทำให้ กศน.ตำบลกุดเค้า ได้จัดทำโครงการเป็นรุ่นๆ และแต่ละรุ่นแบ่งตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นกลุ่มเป้าของนักศึกษาและประชาชน
     ผลของโครงการ - นักศึกษาและประชาชน ได้รู้จักการใช้คอมฯ เบื้องต้น
                             - นักศึกษาและประชาชน ได้ใช้คอมฯ ได้อย่างถูกต้อง
                             - นักศึกษาและประชาชน นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
                             - นักศึกษาและประชาชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น
     ปัญหาและอุปสรรค
                             - จำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมมีมากกว่าจำนวนเครื่องคอมฯ ที่ให้บริการ
                             - พื้นฐานของผู้สนใจเรียนนั้น มีระดับที่แตกต่างกัน
      แนวทางแก้ไข   - จัดแบ่งกลุ่มการเข้ารับการอบรม ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายเป็นรุ่น ๆ และจำนวนของผู้เข้าอบรมตามจำนวนเครื่องคอมฯ เพื่อผลของการอบรมจะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                             - จัดผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานในระดับเดียวกัน ในกลุ่มเดียวกัน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุดเค้าความเห็น (0)