Use of mass media in health development

นวลฉวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Use of mass media in health development

Use of mass media in health development

Use of mass media in health development

บรรยายโดย ผศ.ดร. นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปบทเรียนโดย : นวลฉวี  เพิ่มทองชูชัย  นศ. ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันการใช้ mass media มีความสำคัญมากเพราะต้องสามารถสื่อออกไปได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลก และเนื่องจากมีการใช้ internet มากขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการพัฒนาการใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น

ภาพรวมทั่วไปในการใช้สื่อ

 1. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 2. มียุทธศาสตร์อย่างไร
 3. เนื้อหาที่จะสื่อออกไป
 4. รูปแบบการสื่อ
 5. ช่องทางการสื่อ
 6. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
 7. การดำเนินการ
 8. ประเมินผล

รูปธรรมที่ใช้โดยทั่วไป

 1. What : Mass media คืออะไร
 2. Why : ทำไมต้องใช้ mass media
 3. How : จะใช้ mass media อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

What : Mass media ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ป้ายแขวน ป้ายกลางแจ้ง ใบปลิว วิทยุ ทีวี เสียงตามสาย รถแห่ หนังเร่ อีเว้น

อินเตอร์เน็ท : เว็ป, คลิบ, power point, โชเชียลเน็ตเวิร์ด, อีเมล์, words of mouth

Case study : Obama สามารถชนะการเลือกตั้งได้เนื่องจากมีการใช้สื่อทุกช่องทาง เช่น You tube spot, Twitter, Face book, Wikis

Why : ทำไมต้องใช้ mass media : เนื่องจากต้องคิดเรื่องการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้มีการคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริการของเราไปสู่ประชาชนหรือผู้รับบริการหรือผู้บริโภค

เหตุผลสำคัญที่ต้องใช้สื่อ

                จากทฤษฎี High Risk and Population Approaches to Prevention เนื่องจากเวลาทำงานเรามีทางเลือก 2 ทางคือ

1. High Risk Approaches : ทำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งจะมุ่งเป้าเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ออกมาจะน้อยกว่า

(Truncate high risk end of exposure distribution : eg. Organize and obesity clinic)

Clinical approaches to disease prevention

2.  Population Approaches : ทำในกลุ่มประชากรทุกคนไม่เน้นเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นความพยายามที่จะลดความเสี่ยงในทุกคน เช่นกลุ่มที่ดื่มเหล้ามากอาจจะลดลงเหลือแค่ปานกลาง หรือดื่มเหล้าปานกลางอาจจะลดลงเหลือแค่เล็กน้อย ซึ่งวิธีนี้ผลลัพธ์จะมากกว่าทำในกลุ่ม High Risk Approaches

(Reduce a small amount of risk in a large number of people : eg reduce fat a little in fast –food outleter)

Lifestyle change plus environmental approaches

แต่จุดอ่อนของ Population Approaches คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยๆหรือไม่เสี่ยงเลยอาจจะไม่ปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือน้อย

ดังนั้นถ้าจะพัฒนาสุขภาพชุมชนทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้ได้ผลนอกจากจะใช้ Mass media แล้วต้อง block โฆษณาหรือสื่อที่ไม่ดีออกไปให้ได้

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ สสส. ที่ทำสื่อและสามารถเข้าถึงประชากร 60 ล้านคนโดยปรับการสื่อด้วยโรคต่างๆ เป็นการสื่อด้านวัฒนธรรมแทน

How : How to use mass media

-          รู้สถานการณ์ว่า ปัญหาคืออะไร ผู้เกี่ยวข้องเป็นใคร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ความ

           คิด ความเชื่อ และภาษา

-          รู้ยุทธศาสตร์ว่าจะสื่ออย่างไร

-          รู้วัตถุประสงค์

-          รู้ตัวเอง เช่นเรื่องงบประมาณ

-          ใช้หลายวิธีร่วมกัน

-          มีการประเมินผล (การเข้าถึงสื่อ วิธีการรับรู้ ชอบ/ไม่ชอบ การปรับเปลี่ยน

           พฤติกรรม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Health system managementความเห็น (2)

sr
IP: xxx.177.133.234
เขียนเมื่อ 

Thank you for sharing this excellent series of lecture notes.

We have been relying on 'magic potion' for our illness. We would do better if we exercise our healthcare routines more often.

Add years to our life and add life to our years ;-)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมครับ