ปางองค์สมเด็จพระเทพรัตน์        รตนวชิรฉัตร
ศรีประไพพัฒน์                    พระมิ่งขวัญ
    ครบสามสิบหกพระชนม์พรรษ์        พสกนิกรวันท์
ด้วยมนัสนันท์                    มิไหวติง
    ทรงคุณเลอเลิศประเสริฐยิ่ง        วิชญวิทิตสิ่ง
อันประชาอิง                    ประหนึ่งฟ้า
    อันความการุญพระหลั่งมา        วิยศสุริยา
ส่องมิเลือกว่า                    ณ แห่งใด
    ทรงศาสตร์ทรงศิลป์อเนกนัย        พลววิริยใส
ที่จะสร้างไพ-                     ปุลาจุน
    ทรงบำรุงชาติและศาสน์ชุณห์        ลุวิรุจนอดุลย์
เสริมอเนกคุณ                    สยามรัฐฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์