1 ส.ค. 49 ทำหน้าที่เป็นเลขาฯครั้งแรก ในการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยของนักศึกษาเภสัชกรเรื่อง   อุบัติการณ์ การเกิดกลุ่มโรคเมตาบอลิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์    บรรยากาศเป็นไปแบบสบายๆ ไม่เครียดอย่างที่คิดไว้  ( อาจเพราะมีพี่มอมนั่งอยู่ข้างๆ )  เริ่มด้วยทีมผู้วิจัยกล่าวถึงงานวิจัยของตนเอง ก่อนที่คณะกรรมการฯจะให้ความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้                 1. Inclusion และ Exclusion Criteria  ควรระบุให้ละเอียด ชัดเจน                 2. ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูล                 3. ด้านจริยธรรม : การพิทักษ์สิทธิและการรักษาความลับของผู้ป่วย   ( แม้จะเป็นการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน ก็ควรคำนึงถึงด้วยเสมอ)

                นอกจากนั้นจะเป็นความเห็นต่อการลงรายละเอียดที่จำเป็นใน CRF เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ต่อไป

                หลังจากนั้นหัวหน้างานประสานงานวิจัย ( พ.วิศิษฏ์ ) เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานเป็น  R2R โดยการประสานงานกับเครือข่ายภายนอก คงได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคตอันใกล้ก่อนปิดการประชุม ประธาน ( พ.รุจนี ) ปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิจัย ( IRB  )ใหม่เพื่อให้เหมาะสมและทันสมัย                นอกจากได้สรุปการประชุมซึ่งเป็นหน้าที่แล้ว เป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความรู้อันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับงานวิจัย จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ไหมเนี่ย