วสันตดิลกฉันท์ 14

     สมเด็จพระเทพรตนราช        ปิยชาติสยามขวัญ
เพียงฟ้าประทานพระอภินันท์        กะพสกนิกรไทย
    ปรีชาพระแจ่มสุวจรัส        จริยวัตรวิสุทธิ์ใส
ทรงเปี่ยมมโนผริตะใน            หิตเกื้อประชากร
    ทวยราษฎร์ปะทุกขภยเหตุ    พระเสด็จระงับถอน
สืบวรรณศิลป์สถิรวร            ทะนุศาสน์ถนอมไทย
    อาณาประชาคณนะผอง        วจซ้องสนั่นไหว
ภักดีพระผู้สิริพระไพ            มนมั่นนิรันดรฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 19 มิถุนายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์