บันทึกนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว

ที่เกิดจากการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และลงพื้นที่กับน้องอ.ขจิต  ฝอยทอง ผอ.สุนันทา

ครูเสงี่ยม เพื่อนครูกศน.และผู้นำแห่งบ้านน้ำทรัพย์ทุกคน

รวมถึงทีมงานกศน.จ.เพชรบุรี และท่านดร.ปาน  

ณ หมู่บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ที่นี่ได้พบกับคุณมิ่งขวัญ คงเจริญนักศึกษาปริญญาเอก

ที่ลงไปคลุกอยู่กับพื้นที่เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น

อีดทั้งภาพถ่ายอีกนับร้อยที่ได้มีโอกาสเซาะแสวงหามุมคิด มุมเกิดของความสำเร็จ

ของผู้คนในชุมชนบ้านน้ำทรัพย์แห่งนี้

บ้านน้ำทรัพย์เป็นชุมชนที่มีความชัดเจนมาก

จนใครๆก็สังเกตเห็นได้ว่า

ชุมชนนี้เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจของชุมชนเองชัดเจน

อีกทั้งวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการทุนหมู่บ้าน

และการทำการตลาดด้วยระบบสหกรณ์

การจัดซื้อจัดขาย หมุนเวียนกันเป็นทั้งผู้ซื้อ และขายกันเองภายในหมู่บ้าน

อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ทำให้ชีวิตของชุมชนมั่นคงอย่างมีความสุข

ทางด้านสุขภาพชุมชนที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลแห่งนี้

กลับเป็นภาพชุมชนที่ดูแลสุขภาพของกันและกัน

มีภูมิปัญญาที่มีความรู้ด้านสมุนไพร

สุขภาพชุมชนที่นี่เป็นเรื่องการระวังไม่ให้เกิดมากกว่าปล่อยให้เป็นแล้วค่อยรักษา

ซึ่งก็ตรงกับเจตนารยม์เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของภาครัฐ นอกจากนี้

ชุมชนยังมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 โดยมีกศน.อ.แก่งกระจาน สนับสนุนด้านวิชาการ

ที่สำคัญที่สุดบ้านน้ำทรัพย์มีผู้นำที่มีจุดเด่นในตัวเอง

เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะของผู้นำคุณธรรม

ซึ่งสร้างประสบการณ์ความสำเร็จแบบยั่งยืน

บนฐานของความพอเพียงโดย

น้อมนำกระแสพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมา

เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง เกิดความสำเร็จชุมชนมีความสุข

นับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ดีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและ

พัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ

ที่ทั้งคนไทยที่ได้เข้าไปสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 และขณะนี้นี้มีชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจ

ที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ เวลานี้บ้านน้ำทรัพย์มีโฮมสเตย์ให้ผู้มาเยือนได้พักพิงแล้ว

หลายเดือนผ่านมาแล้วที่ได้ไปเยือนเห็ฯกำลังขึ้นรูปโฮมสเตย์ใกล้ๆบริเวณคอกฝึกม้า

บันทึกนี้ขอชื่นชมความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของชุมชนน้ำทรัพย์ค่ะ