Shoparound 4 : แนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด ครั้งที่ 4

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Shoparound 4 : แนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด ครั้งที่ 4

 

วันที่ 14 ก.พ. 2554 เวลา 9.00 - 15.30 น. สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Shoparound 4 : แนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มธ. ท่าพระจันทร์                 

โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- การบอกรับฐานข้อมูลภายใต้โครงการสนับสนุนห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนาขององค์กร EIFL

-การดำเนินงานของศูนย์หนังสือ มธ. ในการจัดซื้อหนังสือ และ E-Reference

-ผลิตภัณฑ์ของ Cengage Learning

-E-Reference

สรุปรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ จะนำเสนอให้ต่อไป โปรดติดตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)