แผนการเรียนรู้   เรื่องการวางแผนครอบครัว

 

สาระสำคัญ 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้กำเนิดและพัฒนาประชากรของประเทศ ประชากรที่มีคุณภาพมักมาจากครอบครัวที่ดี ดังนั้นจะต้องเริ่มจากการวางแผนครอบครัวที่ดี

 

จุดประสงค์

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการแผนครอบครัวและเข้าใจวิธีการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆได้อย่างเป็นดี
 2. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจได้ และตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่ตามมา

 

อุปกรณ์และสื่อ

 1. ใบความรู้เรื่องวิธีการคุมกำเนิด
 2. กระดาษฟลิบชาร์ท
 3. ปากกาเคมี

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 1. ผู้ดำเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิด
 2. ผู้ดำเนินกิจกรรมอธิบายความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ ของการวางแผนครอบครัวและอธิบายถึงวิธีการคุมกำเนิดซึ่งมี 2 วิธีคือ แบบชั่วคราวและแบบถาวร
 3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ใบความรู้การคุมกำเนิด ดังนี้

กลุ่ม 1 ศึกษาเรื่อง การทำหมันหญิงและชาย

กลุ่ม 2 ศึกษาเรื่องการกินยาเม็ดคุมกำเนิดและการใช้ยาหลอดฝังคุมกำเนิด

กลุ่ม 3 ศึกษาเรื่องการใช้ยาฉีดคุมกำเนิด การใช้ห่วงคุมกำเนิดและวิธีหาระยะปลอดภัย

กลุ่ม 4 ศึกษาเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและการหลั่งอสุจิออกภายนอกช่องคลอด

กลุ่ม 5 ศึกษาเรื่องการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

และแจกกระดาษฟลิบชาร์ทและปากกาเมจิกให้แต่ละกลุ่ม ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากข้อมูลของกลุ่มตนที่ได้สรุปลงในกระดาษฟลิบชาร์ท

 1. ให้เวลา 15 นาทีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มตนที่ได้กับกลุ่มอื่นๆ
 2. ผู้นำเสนอตั้งคำถามให้กลุ่มอื่นตอบจากความรู้ที่ได้นำเสนอไป หากตอบผิดหรือเกิดข้อผิดพลาดผู้ดำเนินกิจกรรมจะช่วยแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องให้
 3. ผู้ดำเนินกิจกรรมสรุปประเด็นสำคัญของกิจกรรม

-         การเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการคุมกำเนิด รู้จักป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านกับตัวผู้เรียนเอง และการเรียนรู้นี้จะทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนลดลงได้

 

การวัดและประเมินผล

                สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และอธิปรายแลกเปลี่ยน