การเปิด - ปิดประชุมกอง

การเปิด – ประชุมกอง  เป็นกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี โดยทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน  ควรจะดำเนินการเปิด – ปิดประชุมกอง  ถ้ามีสถานที่พร้อมในการดำเนินการ  การเปิด – ปิดประชุมกองควรกระทำเฉพาะกองเดียวเท่านั้นเพราะจะทำให้ การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  และเหมาะสมกับเวลา
               ผู้ที่ทำหน้าที่เปิด – ปิดประชุมกอง คือ ผู้กำกับโดยมีรองผู้กำกับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เช่น  ช่วยตรวจสุขภาพ  ตรวจอุปกรณ์การเรียน  ตรวจเครื่องแบบ  เป็นต้น
ขั้นตอนในการดำเนินการสอนกิจกรรมลูกเสือใน 1 คาบ  เวลา 50 นาที  ควรมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.   พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงขึ้น, สวดมนต์, สงบนิ่ง, ตรวจ, แยก)      7  นาที    
2.   เกม  หรือ  เพลง                                                                3  นาที

3.   การสอนตามเนื้อหา                                                             30  นาที
4.   ผู้กำกับเล่านิทาน  หรือ  เรื่องสั้นที่เป็นคติ                                  3  นาที

5.   การปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจเครื่องแบบ, ชักธงลง, เลิก)        7  นาที