จากสรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ปี2553 (ม.ค.-ธ.ค.)

รพศ.หาดใหญ่ได้รับรายงานโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,051 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 875.36 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1.15 พบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 637 ราย

จะเห็นว่าปีที่แล้วโรคไข้เลือดออกมีความชุกและรุนแรงกว่าที่ผ่านมา ทีมคัดกรองหน้าห้องตรวจ  คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว  กล่มงานเวชกรรมสังคม  รพ.หาดใหญ่ จึงได้ทบทวนการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกกันขึ้นในวันนี้ดูรายละเอียดได้จากLinkด้านล่างคะ

http://gotoknow.org/file/pcunurse/DHF.pdf