เมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์จากเลขานุการคณะสาธารณสุขฯ (คุณนก) หารือกับผมเรื่อง การเตรียมทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการ ในปีงบประมาณ 2550 โดยจะร่วมมือกับทางสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์คุณปทุมรัตน์  ตั้งนพรัตน์
เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

    ผมตอบไปโดยไม่คิดเลยว่ายินดีครับ แต่ตอนนี้ผมรอทุกหน่วยของสำนักงานเลขานุการประเมินประกันคุณภาพเสร็จ และจะนัดรวมตัวกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

    ความจริงถ้ารอจนไปจนถึงปีงบประมาณ 2550 โดยเริ่มเดือนตุลาคม ผมเกรงว่าจะช้าไป แต่เมื่อสำนักงานสาธารณสุขฯ จะรับเป็นเจ้าภาพและทำโครงการในรอบต่อไป ก็เป็นการดีครับ สำนักงานเลขานุการอื่น ๆ ถ้าได้มีการทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพครับ แต่ในขณะนี้ถ้าได้มีการรวมตัวกันก่อนน่าจะเป็นโอกาสที่ดี เพราะทุกหน่วยเพิ่งจะผ่านการประเมินประกันคุณภาพมาอย่างสด ๆ ร้อน ๆ  และมีเรื่องที่น่าสนใจที่ได้จากการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

    การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสายสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการ ใช้รอบระยะเวลาในรอบปีการศึกษา ขณะนี้ก็ได้ผ่านมาได้ 2 เดือนเศษแล้ว 

     ผมยังไม่ได้ประสานกับทุกหน่วยของสำนักงานเลขานุการในกลุ่ม Office KM ครับ จึงขอเชิญชวนสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ

                                                                                         บอย สหเวช