การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย

วิธีคิด

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย ให้พิจารณาตัวเลขในหลักดังนี้

1. ให้สังเกตตัวเลขในหลักสิบของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 1-4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อยตามหลักร้อยของจำนวนนับที่กำหนดมาให้นั้น

 ตัวอย่าง 1    หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 136  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    136    (สังเกต  3  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  136  คือ  100  นั่นเอง

    (ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยตามหลักร้อยของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

  

ตัวอย่าง 2    หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 328  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    328    (สังเกต  2  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  328  คือ  300  นั่นเอง

     (ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยตามหลักร้อยของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

 

2.  ให้สังเกตตัวเลขในหลักสิบของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 5-9 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งร้อย

 ตัวอย่าง 1    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  468  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

      468    (สังเกต  6  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

      ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  468  คือ  500  นั่นเอง (จาก 400 เป็น 500)

(ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งร้อย)

ตัวอย่าง 2    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  584  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

      584   (สังเกต  8  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

      ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ  584 คือ 600  นั่นเอง (จาก 500 เป็น 600) 

(ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งร้อย)